- Đếm xem trong phần thập phân của tất cả hai thừa số gồm bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trọng trái.

Bạn đang xem: Cách nhân số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta để tính rồi làm như sau:

*

Vậy: (13,5 imes 2,4 = 32,4).

b) Ta để tính rồi làm như sau:

*

Vậy: (2,56 imes 4,8 = 12,288).

2. Các tính chất của phép nhân số thập phân


+) tính chất giao hoán: khi đổi khu vực hai quá số của một tích thì tích không cầm cố đổi.

(a imes b = b imes a)

+) đặc thù kết hợp: lúc nhân một tích nhị số cùng với số thứ tía ta hoàn toàn có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại.

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


3. Nhân một số trong những thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …


Quy tắc: Khi nhân một vài thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang phía trái một, hai, ba, … chữ số.

Xem thêm: Giáo Án Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội, Ngữ Văn Lớp 8 Theo 5 Bước


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: nếu số chữ số ở vị trí nguyên của một trong những ít rộng số chữ số (0) của những số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì khi nhân nhị số ta có thể viết thêm một số trong những thích thích hợp chữ số (0) vào phía bên trái phần nguyên của số đó rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quadquad quad quad và 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad & 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$