Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Bạn đang xem: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Báo cho người điều khiển được dùng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Giải thích: Vạch 9.2: Vạch quy đình vị trí dừng đỗ của phương tiện giao thông công cộng trên đường.

Câu 166: Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe tải, xe khách, xe con, mô tôXe tải, mô tô, xe khách, xe conXe khách, xe tải, xe con, mô tô

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên- Đường ưu tiên- Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống rẽ phải đi thẳng rẽ trái.

1. Xe tải: Đường ưu tiên và đi thẳng;

2. Mô tô: Đường ưu tiên và rẽ trái;

3. Xe khách: Đường không ưu tiên, đi thẳng.

4. Xe con: Đường không ưu tiên, rẽ trái.

Câu 167: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe tải, xe con, mô tô,Xe con, xe tải, mô tô,Mô tô, xe con, xe tải.Xe con, mô tô, xe tải.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống rẽ phải đi thẳng rẽ trái.

Xe mô tô: Bên phải trống;Xe con: Đi thẳng;Xe tải: Rẽ trái;

Câu 168: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

*

Giải thích: Xe con được đi trước vì mô tô có biển STOP trước mặt.

Câu 169: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

*

Giải thích: Xe cứu thương được ưu tiên đi trước theo quy định.

Câu 170: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

*

Xe con và xe khách.Mô tô.

Giải thích: Xe con và xe khách đang ở làn đường có tín hiệu đèn xanh nên được phép đi.

Câu 171: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe khách, xe tải, mô tô.Xe tải, xe con, mô tô.Xe khách, xe con, mô tô.

Giải thích:

1. Xe khách: Sai làn, đi thẳng đèn đang đỏ;

2. Xe tải: Sai làn: Đi trên làn đi thẳng trong khi thực hiện rẽ trái.

3. Xe mô tô: Sai làn: Đi trên làn rẽ trái trong khi thực hiện rẽ phải.

Nên đáp án đúng là xe khách, xe tải và xe mô tô đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 172: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Giải thích: Giao nhau cùng cấp có vòng xuyến: Chưa vào vòng xuyến thì ưu tiên xe bên phải; đã vào vòng xuyến ưu tiên xe từ bên trái tới.

Toàn bộ các xe chưa vào vòng xuyến nên ưu tiên xe bên phải.


Thứ tự sẽ là mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

Câu 173: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe tải.Xe con và mô tô,Cả ba xe.Xe con và xe tải.

Giải thích: Biển cấm đỗ xe tải (ở biển phụ) nên chỉ có xe tải vi phạm.

Câu 174: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

*

Cả ba hướng.Chỉ hướng 1 và 3.Chỉ hướng 1.

Giải thích: Bạn lưu ý câu hỏi này về hướng đi của xe GẮN MÁY. Hướng 1 và 3 chắn chắn là đi được rồi.

Với hướng 2, biển báo cấm mô tô đi vào chỉ có tác dụng với xe mô tô nên xe gắn máy không có hiệu lực. DO đó vẫn đi vào bình thường.

Câu 175: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

*

Cả hai xe.Không xe nào vi phạm.Chỉ xe mô tô vi phạm.Chỉ xe tải vi phạm.

Giải thích: Biển cấm đỗ xe ở cả phía trước và phía sau biển (ở biển báo phụ) nên cả 2 xe vi phạm.

Câu 176: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

*

Chỉ mô tô.Chỉ xe tải.Cả ba xe.Chỉ mô tô và xe tải.

Giải thích: Xe tải đậu trái đường; Xe con và mô tô đậu xe đè vạch nên cả 3 xe vi phạm.

Câu 177: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

*

Giải thích: Xe tải kéo xe mô tô 3 bánh như trên hình là không đúng vì đi vào đường có biển P.108 Cấm ô tô kéo moóc kể cả xe máy, xe ô tô khách kéo theo rơ moóc đi qua.

Câu 178: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

*

Giải thích:

Cả 2 xe đều gặp đèn xanh nên áp dụng quy tắc đường cùng cấp: Bên phải trống Rẽ phải Đi thẳng Rẽ trái.

Nên đáp án đúng là xe mô tô rẽ phải được quyền đi trước. Xe con rẽ trái phải nhường đường.

Câu 179: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp.Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A).Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp.Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Giải thích: Thứ tự ưu tiên đường cùng cấp: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Bên phải trống Rẽ phải Đi thẳng Rẽ trái.

Câu 180: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

*

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Bên phải trống Rẽ trái Đi thẳng Rẽ trái. Xe mô tô rẽ trái từ đường ưu tiên vào đường ưu tiên (theo biển báo và biển phụ) nên được quyền đi trước.

Câu 181: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe khách.Mô tô.Xe con.Xe con và mô tô.

Giải thích: Xe con quay đầu đè vạch liền trên đường nên vi phạm.

Câu 182: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thắng.Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Giải thích: Giơ tay thẳng đứng: Tất cả dừng, trừ xe đã ở trong ngã tư được phép đi;

Giang tay ngang: Trái phải đi; Trước sau dừng;

Tay phải giơ trước: sau, phải dừng, trước rẽ trái, trái đi các hướng, người đi bộ qua đường đi sau người điều khiển.


Câu 183: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

*

Mô tô, xe con.Xe con, xe tải.Mô tô, xe tải.Cả ba xe.

Giải thích: Giang ngang tay: Trái phải đi; Trước sau dừng. Xe mô tô và xe tải được phép đi là đáp án đúng.

Câu 184: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

*

Chỉ xe khách, mô tô,Tất cả các loại xe trên.Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Giải thích: Xe khách chờ đèn đỏ rẽ trái. Xe tải đi thẳng và rẽ phải theo tín hiệu đèn xanh. Xe con đi thẳng và rẽ phải theo tín hiệu đèn xanh. Xe mô tô chờ đèn đỏ rẽ trái. Nên tất cả xe đều chấp hành.

Câu 185: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

*

Cả ba hướng.Hướng 1 và 2.Hướng 1 và 3.Hướng 2 và 3.

Giải thích: Hướng 2 có biển số P.104 Cấm mô tô

Hướng 3 Biển số P.103a Cấm ô tô nhưng không cấm mô tô. Nên đáp án đúng là hướng 1 và hướng 3.

Câu 186: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Giải thích:

Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Bên phải trống Rẽ phải Đi thẳng Rẽ trái.

1. Xe quân sự: Xe ưu tiên cùng cấp xe công an nhưng đi thẳng;

2. Xe công an: Xe ưu tiên; rẽ trái;

3. Xe con và xe mô tô: Cùng đi thẳng.

Câu 187: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe con (E), mô tô (c).Xe tải (A), mô tô (D).Xe khách (B), mô tô (C).Xe khách (B), mô tô (D).

Giải thích: Xe mô tô C chạy vào làn danh riêng xe ô tô: Vi phạm; Xe con E chạy vào làn danh riêng xe máy: Vi phạm.

Câu 188: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe con (B), mô tô (C).Xe con (A), mô tô (C).Xe con (E), mô tô (D).Tất cả các loại xe trên.

Giải thích: Nhìn vào bảng chỉ dẫn loại phương tiện theo làn đường: Xe con (E) đi trên làn danh riêng cho mô tô nên vi phạm: Xe mô tô (D) chạy trên làn dành riêng cho ô tô nên cũng vi phạm.

Câu 189: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

*

Cho phép.Không được vượt.

Giải thích: Tại nơi giao nhau, trên đoạn đường có làn đường danh cho người đi bộ cắt ngang qua thì không được phép vượt.

Câu 190: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe mô tô.Xe ô tô con.Không xe nào vi phạm.Cả hai xe.

Giải thích: Biển số R.301a chỉ cho phép các phương tiện đi thẳng trong khi cả 2 xe đều có tín hiệu xe nhan rẽ sang hướng khách nên cả 2 xe đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 191: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe con.Xe tải.Xe con, xe tải.

Giải thích: Xe con trong cả 2 phía đều đang đúng làn đường và đi theo hướng mà đèn xanh đang bật nên đúng quy tắc giao thông.

Xe tải trong cả 2 phía đều ở sai làn đường so với hướng rẽ nên vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 192: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe tải, xe con.Xe khách, xe con.Xe khách, xe tải.

Giải thích: Xe con và xe mô tô đang ở đúng làn đường, đúng hướng rẽ với tín hiệu đèn xanh nên đúng quy tắc giao thông.


Xe khách và xe tải đang ở sai làn đường so với hướng rẽ nên đều vi phạm.

Câu 193: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

*

Xe con, xe tải, xe khách.Xe tải, xe khách, xe mô tô.Xe khách, xe mô tô, xe con.Cả bốn xe.

Giải thích:

Xe con đi đúng làn đường theo hướng rẽ và tín hiệu đèn.

Xe khách: Sai làn đường và tín hiệu đèn.

Xe tải: Đi thẳng vi phạm đèn đỏ.

Xe mô tô: Đi thẳng vi phạm đèn đỏ.

Câu 194: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

*

Xe tải, mô tô.Xe khách, mô tô.Xe tải, xe con.Mô tô, xe con.

Giải thích: Xe con và xe tải: Vi phạm tín hiệu đèn;

Xe khách và xe mô tô: Đúng làn đường và đúng tín hiệu đèn.

Câu 195: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

*

Xe của bạn, mô tô, xe con.Xe con, xe của bạn, mô tô,Mô tô, xe con, xe của bạn.

Giải thích:Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Đường cùng cấp: Bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái.

Biển báo phía trước là đường ưu tiên và biển phụ báo hướng di chuyển của xe mô tô là hướng ưu tiên.

1. Xe mô tô: Đường ưu tiên;

2. Xe con: Đường không ưu tiên, bên phải trống;

3. Xe của bạn: Đường không ưu tiên, bên phải vướng xe con.

Câu 196: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

*

Xe của bạn, mô tô, xe con.Xe con, xe của bạn, mô tô.Mô tô, xe con, xe của bạn.

Giải thích: Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên Đường ưu tiên Đường cùng cấp: Bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái.

1. Xe con: Rẽ phải; 2: Xe của bạn: Đi thẳng; 3. Mô tô: Rẽ trái.

Câu 197: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

*

Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

Giải thích: Xe tải đã vào nơi giao nhau trước nên sẽ được ưu tiên trước. Biển báo phía trước là đường ưu tiên dành cho xe thô sơ nên phải nhường đường cho xe đạp. Do đó, xe bạn rẽ phải sau xe tải và xe đạp.

Câu 198: Xe nào dùng đúng theo quy tắc giao thông?

*

Xe con.Xe mô tô.Cả 2 xe đều đúng.

Giải thích:Biển số W.211a Giao nhau với đường sắt không có rào chắn thì các phương tiện đứng cách xa đường sắt tối thiểu 5m nên xe con đúng.

Câu 199: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

*

Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Giải thích: Bắt buộc phải dừng xe.

Câu 200: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

*

Vượt về phía bên phải để đi tiếp.Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Giải thích: Giảm tốc độc chờ xe đầu kéo rẽ phải rồi mới tiếp tục đi.

Xem thêm: Một Số Công Trình Tiêu Biểu Của Mĩ Thuật Thời Lê, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 5: Ttmt


Trên đây là 200 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án trong bộ đề thi sát hạch lái xe máy A1 của Sở giao thông vận tải. Trung tâm hỗ trợ thi bằng lái xe Hà nội xin chúc anh chị thi đỗ 21/25 phần thi lý thuyết của mình.