Quy định new về bồi dưỡng liên tiếp với cô giáo phổ thông


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; lao lý Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và gợi ý thihành một trong những điều của nguyên tắc giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và trả lời thi hành một trong những điều của cách thức giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chínhphủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ giải pháp chi tiếtvà khuyên bảo thi hành một số điều của cách thức giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn cứ Biên phiên bản họp thẩm định ngày26 mon 10 năm 2018 của Hội đồng thẩm định và đánh giá Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;

Theo đề nghị của cục trưởng CụcNhà giáo với Cán bộ cai quản giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sởgiáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Điều 1. Ban hành kèm theo Thôngtư này chương trình bồi dưỡng liên tục giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 22 mon 12 năm 2019

Thông tư này thay thế Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành lịch trình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên trung học phổ thông;Thông bốn số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của cục trưởng cỗ Giáo dụcvà Đào tạo phát hành Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên trung học cơsở; Thông tứ số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của cục trưởng bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cụctrưởng viên Nhà giáo cùng Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quanthuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, người có quyền lực cao sở giáo dục và đào tạo, những tổ chức vàcá nhân tất cả liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Văn phòng thiết yếu phủ; - Cục khám nghiệm VBQPPL (Bộ bốn pháp); - UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong TƯ; - các sở giáo dục và đào tạo; - Công báo; - Trang tin tức điện tử của chính phủ; - Trang thông tin điện tử của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành kèm theo Thông bốn số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm2019 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

I. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng theo yêu ước của địa điểm việclàm; bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên ngành nên hàng năm đối với giáoviên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; là căn cứ để cai quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biênsoạn tài liệu ship hàng công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cấp phẩm chất,năng lực chăm môn, nghiệp vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, đáp ứngyêu cầu vị trí bài toán làm, cải thiện mức độ đáp ứng của giáo viên các đại lý giáo dụcphổ thông đối với yêu cầu cách tân và phát triển giáo dục đa dạng và yêu mong của chuẩnnghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

II. Đối tượng bồidưỡng

Chương trình tu dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với giáoviên đang đào tạo và huấn luyện ở trường đái học, trường trung học cơsở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, trườngchuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sauđây gọi thông thường là cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Văn bản chươngtrình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thuộc vẻ ngoài bồi dưỡng theo yêu cầu của vịtrí việc làm; tu dưỡng kiến thức, khả năng chuyên ngành yêu cầu hàng năm, baogồm:

1. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiếnthức, kĩ năng chuyên ngành thỏa mãn nhu cầu yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học đối với các cấp cho học của giáo dục và đào tạo phổ thông (gọi là công tác bồi dưỡng01): Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác quy định ví dụ theo hằng năm học các nội dung bồidưỡng về mặt đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, công tác giáodục phổ thông, nội dung các môn học, vận động giáo dục thuộc chương trình giáodục phổ thông.

2. Chương trình bồi dưỡng update kiếnthức, tài năng chuyên ngành triển khai nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thôngtheo từng thời kỳ của từng địa phương (gọi là Chương trình bồi dưỡng 02): Sở giáodục và đào tạo và giảng dạy quy định ví dụ theo mỗi năm học những nội dung bồi dưỡng về pháttriển giáo dục đào tạo phổ thông của địa phương, triển khai chương trình giáo dục và đào tạo phổthông, chương trình giáo dục đào tạo địa phương; phối phù hợp với cácdự án để thực thi kế hoạch bồi dưỡng tiếp tục (nếu có).

3. Chương trình bồi dưỡng phát triểnnăng lực công việc và nghề nghiệp theo yêu ước vị trí vấn đề làm (gọi là công tác bồi dưỡng03): thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm mục tiêu pháttriển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí bài toán làm. Số lượngmô đun từ bỏ chọn bảo vệ quy định về thời lượng bồi dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của chương trình này. Những mô đun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

u ước bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã tế bào đun

Tên và nội dung bao gồm của mô đun

Yêu cầu yêu cầu đạt

Thời gian triển khai (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm chất nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm hóa học đạo đức bên giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phẩm hóa học đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.

2. Những quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện cùng phấn đấu cải thiện phẩm hóa học đạo đức nhà giáo.

- so sánh được thực trạng đạo đức của phòng giáo vào bối cảnh hiện nay (những bất cập, những bài học từ các việc giáo viên vi phạm đạo đức bên giáo, hầu hết tấm gương đạo đức nhà giáo tác động ảnh hưởng đến vận động giáo dục đạo đức và dạy học học sinh); contact với những cấp học;

- vận dụng được các quy định về đạo đức nhà giáo để thi công và triển khai kế hoạch trường đoản cú bồi dưỡng, rèn luyện phiên bản thân cải thiện phẩm chất đạo đức nhà giáo;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong bài toán rèn luyện phấn đấu cải thiện phẩm chất đạo đức đơn vị giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong thái của cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay

1. Công việc và nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

2. Hầu như yêu cầu về phong cách của thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong toàn cảnh hiện nay; khả năng xử lý tình huống sư phạm.

3. Xây dựng và tập luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo.

- phân tích được yếu tố hoàn cảnh và số đông yêu mong về phong cách so với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, so với giáo viên từng cấp học thích hợp trong bối cảnh hiện nay;

- áp dụng để thực hành, xử trí các trường hợp ứng xử sư phạm trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông và khuyến nghị được phương án để rèn luyện tác phong, phong thái nhà giáo phù hợp với từng cấp học, vùng, miền (Các tài năng kiềm chế cảm xúc phiên bản thân, kỹ năng giải quyết và xử lý xung đột;...);

- hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong cùng hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển trình độ chuyên môn của phiên bản thân

1. Tầm đặc biệt của việc trở nên tân tiến chuyên môn của bạn dạng thân.

2. Tạo kế hoạch tu dưỡng để cải tiến và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

3. Nội dung cập nhật yêu mong đổi mới cải thiện năng lực chuyên môn của phiên bản thân so với giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- so với được tầm đặc trưng của việc cải cách và phát triển chuyên môn của phiên bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tạo được kế hoạch tu dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho phiên bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- áp dụng được nội dung update yêu ước đổi mới nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bạn dạng thân trong chuyển động dạy học với giáo dục đối với giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, phù hợp với cô giáo từng cấp cho học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; Đổi mới sinh hoạt chăm môn; nghiên cứu khoa học tập sư phạm ứng dụng; chọn lựa và thực hiện học liệu dạy học; phát triển chuyên môn giáo viên trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trải qua kết nối, share tri thức trong xã hội học tập;....);

- cung cấp đồng nghiệp phát triển chuyên môn của phiên bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng planer dạy học tập và giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh

1. Những vụ việc chung về dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dừng kế hoạch với tổ chức vận động dạy học tập và giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Cải tiến và phát triển được lịch trình môn học, chuyển động giáo dục trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- trình bày được một số trong những vấn đề bình thường về dạy học và giáo dục theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, phù hợp với tính chất cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy dỗ học, giáo dục và tổ chức triển khai dạy học, giáo dục thỏa mãn nhu cầu yêu ước chương trình môn học, chuyển động giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, phù hợp với đặc điểm cấp học, vùng, miền;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương thức dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh

1. Những sự việc chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

2. Những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học cùng giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học cùng giáo dục phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

- phân tích được những vụ việc chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học cùng giáo dục cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, cân xứng với từng cấp học;

- vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học và giáo dục đào tạo để tổ chức dạy học tập và giáo dục theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực của học tập sinh tương xứng với từng cung cấp học (Dạy học tập tích hợp; dạy học phân hóa; Tổ chức chuyển động dạy học, giáo dục và đào tạo hòa nhập cho học viên khuyết tật; giải pháp sư phạm trong công tác làm việc giáo dục học sinh của giáo viên công ty nhiệm; cách thức và kỹ thuật dạy dỗ học tích cực;...);

- cung cấp đồng nghiệp về loài kiến thức, tài năng và tay nghề vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, review học sinh trong số cơ sở giáo dục phổ thông theo phía phát triển phẩm chất năng lực học sinh

1. Những vụ việc chung về kiểm tra, đánh giá theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, hình thức kiểm tra, reviews phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Vận dụng phương pháp, hình thức, cơ chế trong việc kiểm tra, review phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- trình bày được những vấn đề bình thường về kiểm tra, tiến công giá; phương pháp, hiệ tượng và chuyên môn kiểm tra, review theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, tương xứng với từng cung cấp học;

- Vận dụng những phương pháp, hiệ tượng và công cụ kiểm tra, tấn công giá; phương thức xây dựng các tiêu chí, ma trận, các câu hỏi đánh giá năng lượng học sinh, đề kiểm tra, đánh giá theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực, sự văn minh của học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp triển khai công dụng việc kiểm tra, tấn công giá công dụng học tập cùng sự văn minh của học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và cung ứng học sinh trong vận động dạy học và giáo dục

1. Đặc điểm tư tưởng lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

2. Pháp luật và phương pháp tư vấn, cung cấp học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. áp dụng một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong chuyển động dạy học với giáo dục.

- so với được các điểm lưu ý tâm lý của các đối tượng học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (chú trọng bài toán phân tích được trọng tâm sinh lý của học viên đầu cấp cho và cuối cấp đối với học sinh tè học, học viên dân tộc thiểu số, học sinh có thực trạng khó khăn...);

- Vận dụng các quy định về công tác làm việc tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện công dụng các biện pháp support và hỗ trợ tương xứng với từng đối tượng người dùng học sinh trong số cơ sở giáo dục phổ thông. Vận dụng được một số vận động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong vận động dạy học và giáo dục: tạo ra động lực học tập; tổ chức chuyển động trải nghiệm (đối với học sinh tiểu học); tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (đối với học viên trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông); giáo dục đào tạo giá trị sống, năng lực sống; cung cấp tâm lý cho học sinh đầu cấp, cuối cấp (đối với học viên tiểu học);...

- cung cấp đồng nghiệp triển khai tác dụng các hoạt động tư vấn, cung ứng học sinh trong hoạt động dạy học cùng giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong số cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Các giá trị cốt yếu và phương thức phát triển văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một trong những biện pháp xây dựng môi trường văn hóa an lành trong đơn vị trường trong số cơ sở giáo dục phổ thông.

- phân tích được sự nên thiết, giá chỉ trị then chốt (văn hóa ứng xử trong lớp học, trong đơn vị trường;...); phương thức xây dựng và trở nên tân tiến văn hóa bên trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- vận dụng được một trong những biện pháp xây dựng môi trường văn hóa mạnh khỏe trong nhà trường; Vận dụng một trong những biện pháp tạo và trở nên tân tiến mối quan tiền hệ thân thiện của học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; tạo thành dựng bầu không khí gần gũi với đồng nghiệp trong tiến hành kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; giáo dục về bảo tồn và vạc huy văn hóa truyền thống thể hiện tại được bạn dạng sắc vùng miền, dân tộc;...

- cung cấp đồng nghiệp xây dựng môi trường xung quanh văn hóa lành mạnh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện tại quyền dân chủ trong đơn vị trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một vài vấn đề bao quát về quyền dân công ty trong trường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Biện pháp triển khai quyền dân công ty của cô giáo và học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của phụ huynh học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- trình bày được một trong những vấn đề bao quát về quyền dân chủ trong các cơ sở giáo dục phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định,...); một số biện pháp thực hiện quyền dân chủ của thầy giáo và học tập sinh, phụ huynh học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;

- áp dụng được một trong những biện pháp thực hiện, phát huy quyền dân nhà của học tập sinh, bố mẹ học sinh với giáo viên;

- cung ứng đồng nghiệp vào việc triển khai và đẩy mạnh quyền dân chủ của học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.

8

12

GVPT

10

Thực hiện nay và xây đắp trường học an toàn, phòng phòng bạo lực học tập đường trong số cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vụ việc an toàn, chống chống bạo lực học mặt đường trong trường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông hiện nay nay.

2. Vẻ ngoài và biện pháp xây dựng trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

- đối chiếu được hoàn cảnh vấn đề an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay;

- vận dụng được những quy định và các biện pháp (trong đó chú trọng vận dụng được các biện pháp quản lý lớp học tập hiệu quả, giáo dục kỷ điều khoản tích cực, giáo dục và đào tạo phòng chống rủi ro, yêu mến tích, xâm hại cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông;...) để xây đắp trường học an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;

- cung cấp đồng nghiệp tạo trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

16

24

IV. Phát triển mối tình dục giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xóm hội

GVPT

11

Tạo dựng mọt quan hệ hợp tác ký kết với phụ huynh học sinh và các bên tương quan trong vận động dạy học với giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của vấn đề tạo dựng mọt quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và những bên liên quan.

2. Nguyên lý về mọt quan hệ bắt tay hợp tác với bố mẹ học sinh và các bên liên quan.

3. Biện pháp tăng tốc sự phối hợp ngặt nghèo với bố mẹ của học viên và các bên liên quan.

- so sánh được phương châm của việc tạo dựng mọt quan hệ bắt tay hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cân xứng với đặc điểm cấp học;

- áp dụng được các quy định hiện tại hành và các biện pháp để tạo thành dựng mọt quan hệ hợp tác và ký kết với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong số cơ sở giáo dục phổ thông, cân xứng với tính chất cấp học;

- cung ứng đồng nghiệp trong câu hỏi xây dựng những biện pháp tăng tốc sự phối hợp chặt chẽ với bố mẹ học sinh và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

12

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm thực hiện hoạt động dạy học tập cho học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

1. Sự quan trọng của việc phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong vận động dạy học trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

2. Chính sách của ngành về việc kết hợp giữa bên trường, gia đình và thôn hội trong hoạt động dạy học trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Biện pháp tăng cường hiệu quả phối kết hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xã hội trong chuyển động dạy học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- đối chiếu được sự cần thiết của việc phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội trong vận động dạy học học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- trình diễn và áp dụng được phép tắc của ngành về phối kết hợp giữa công ty trường, gia đình và làng mạc hội trong hoạt động dạy học học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; áp dụng được các năng lực cung cấp, tiếp nhận, giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin từ gia đình về thực trạng học tập với rèn luyện của học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông để desgin và triển khai các phương án hướng dẫn, hỗ trợ, động viên học sinh học tập và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong số cơ sở giáo dục phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện công dụng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và thôn hội trong vận động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa bên trường, gia đình và xóm hội để thực hiện giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng hội trong việc tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong phòng trường; quy định tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan về đạo đức, lối sinh sống của học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Một số trong những kỹ năng bức tốc hiệu quả phối kết hợp giữa bên trường, gia đình và buôn bản hội trong hoạt động giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

- trình bày được nguyên lý của ngành về phối kết hợp giữa bên trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- vận dụng được những quy định, quy tắc văn hóa ứng xử và kĩ năng để giải quyết kịp thời những thông tin đánh giá và thực hiện kế hoạch phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và làng mạc hội trong giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- cung cấp đồng nghiệp trong bài toán thực hiện hiệu quả kế hoạch kết hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và sử dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lượng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tầm đặc trưng của việc áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với giáo viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông hiện nay nay.

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc đối với giáo viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Phương thức tự học tập và tuyển lựa tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cấp hiệu quả áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc so với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

- so sánh được tầm đặc biệt quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc so với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông hiện tại nay;

- lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương thức tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cấp hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong câu hỏi lựa lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học tập ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu quả thực hiện ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng technology thông tin, khai quật và sử dụng thiết bị technology trong dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sứ mệnh của technology thông tin, học tập liệu số với thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ vận động dạy học cùng giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số cùng thiết bị technology trong vận động dạy học cùng giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- trình diễn được vai trò của technology thông tin, học tập liệu số với thiết bị technology trong dạy học với giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số với thiết bị công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống cai quản học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để xây cất kế hoạch bài học, kế hoạch giáo dục đào tạo và làm chủ học sinh nghỉ ngơi trường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; trong chuyển động tự học, tự bồi dưỡng;

- hỗ trợ đồng nghiệp cải thiện năng lực ứng dụng technology thông tin, khai thác và áp dụng thiết bị công nghệ trong chuyển động dạy học, giáo dục và đào tạo và làm chủ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc triển khai Chương trình bồi dưỡngthường xuyên thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có 03 lịch trình bồi dưỡngđược chế độ tại mục III của lịch trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổthông tiến hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bảo đảm an toàn thời lượng chũm thểnhư sau:

- Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc (40 tiết/năm học);

b) địa thế căn cứ yêu ước nhiệm vụ, kế hoạchgiáo dục của địa phương trong hằng năm học, những cấp cai quản giáo dục gồm thểthay thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 01 với Chương trình tu dưỡng 02 phùhợp nhưng lại không thay đổi thời lượng công tác bồi dưỡng03 của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) địa thế căn cứ Chương trình bồi dưỡng 03,giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun phải bồi dưỡng phù hợp vớinhu cầu cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong hằng năm đảmbảo thời lượng theo quy định.

Xem thêm: Mua Xe Air Blade 2021 Trả Góp Cần Gì? Thủ Tục Và Lãi Suất Mua Góp Xe Ab 125/150

3. Việc triển khai tiến hành Chươngtrình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông được thực hiệnhàng năm theo quy chế bồi dưỡng liên tiếp do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành./.