tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Biểu thức đúng của định hiện tượng Ôm là: 

*

→ Đáp án B


Câu 1: Biểu thức đúng của định hình thức Ôm là:

A.

Bạn đang xem: Biểu thức đúng của định luật ôm là gì

I = R/U B. I = U/R C. U = I/R D. U = R/I

Câu 2: Một dây dẫn có điện trở 50Ω chịu được loại điện có cường độ lớn số 1 là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt thân hai đầu dây dẫn kia là:

A. 1500V B. 15V C. 60V D. 6V


Khi đặt một hiệu điện nỗ lực U vào nhì đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó bao gồm cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định điều khoản Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I


Câu 1: cách làm của định điều khoản Ohm là

A. I = U/R

C. I = R/U

B. R = U/I

D. U = I.R

Câu 2: Đơn vị nào dưới đó là đơn vị của điện trở?

A. Oát (W) B. Ôm (Ω) C. Ampe (A) D. Vôn (V)

I (A)

U (V)

O

Câu 3: học viên vẽ thiết bị thị sau khoản thời gian làm thí nghiệm xác định mối quan hệ giới tính giữa cường độ loại điện cùng hiệu điện cố đặt vào hai đầu dây dẫn. Đồ thị nào vẽ đúng?

 

A.

I (A)

U (V)

O

B.

 

 

I (A)

U (V)

O

C.

 

 

 

I (A)

U (V)

O

D.

 

 

Câu 4: nội dung định nguyên tắc Ohm là:

A. Cường độ cái điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện cố đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ cái điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố U đặt vào nhì đầu dây và không tỉ trọng với điện trở R của dây.

C. Cường độ cái điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện nắm U để vào hai đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở R của dây.

D. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện vắt U để vào nhị đầu dây dẫn cùng tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở R của dây.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Lý 2010, Bài Giải Chi Tiết Đề Thi Đh 2010 Môn Vật Lý

Câu 5: chọn từ phù hợp điền vào chỗ chấm:

……… của dây dẫn càng mập thì mẫu điện bị cản ngăn càng nhiều.

A. Hiệu điện nỗ lực B. Cường độ chiếc điện C. Điện trở D. A với B gần như đúng

Câu 6: lúc đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện cầm cố 12 V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu như hiệu điện cầm đặt vào hai đầu dây dẫn đó là 36 V thì cường độ chiếc điện chạy trong dây dẫn là bao nhiêu?

A. 1 A B. 1,5 A C. 2 A D. 0,5 A

Câu 7: một đoạn mạch gồm cha điện trở mắc thông suốt R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω và R3 = 7 Ω. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

A. 8 Ω B. 12 Ω C. 10 Ω D. 15 Ω

Câu 8: mang đến hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song R2 = 10 Ω và R3 = 30 Ω. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

A. 40 Ω B. 7,5 Ω C. 0,13 Ω D. Trăng tròn Ω

Câu 9: Cho đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 = 10 Ω và R2. Biết Rtđ = 15 Ω. Dìm xét làm sao sau đây là đúng?

A. R2 = 25 Ω cùng mắc tiếp liền với R1

B. R2 = 25 Ω và mắc tuy nhiên song với R1

C. R2 = 5 Ω cùng mắc tiếp nối với R1

D. R2 = 5 Ω cùng mắc song song với R1

Câu 10: Đặt một hiệu điện nắm U = 6 V vào nhị đầu đoạn mạch gồm tía điện trở mắc tiếp nối R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Hiệu điện cầm cố ở nhì đầu điện trở R1 là:

A. 6 V B. 2 V C. 2,8 V D. 1,2 V

Câu 11: mang lại hai năng lượng điện trở mắc song song R1 = 12 Ω cùng R2 = 4 Ω. Biết cường độ loại điện trải qua điện trở R1 là 0,15 A. Cường độ cái điện vào mạch là:

A. 0,6 A B. 5,4 A C. 0,1125 A D. 0,45 A

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 12: mang đến mạch điện bao gồm sơ đồ vật như hình dưới, trong các số đó các năng lượng điện trở R1 = 9 Ω, R2 = 15 Ω cùng R­3 = 10 Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB:

 

A. 34 Ω

C. 3,6 Ω

B. 15 Ω

D. 39,7 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 13: mang đến mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình dưới, trong các số đó các năng lượng điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω với R­3 = 5 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. 20 Ω

C. 10 Ω

B. 25 Ω

D. 4 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 14: mang đến mạch điện tất cả sơ thứ như hình dưới, trong số đó các năng lượng điện trở R1 = 14 Ω, R2 = 8 Ω và R­3 = 24 Ω. Chiếc điện trải qua R1 bao gồm cường độ là 0,4 A. Hiệu điện thay UAB là:

 

A. 8 V

C. 1,68 V

B. 18,4 V

D. 6 V

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 15: mang đến mạch điện bao gồm sơ đồ như hình dưới, trong những số ấy các năng lượng điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 2 Ω với R­3 = 6 Ω. Biết chiếc điện trải qua R3 tất cả cường độ là 0,35 A. Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở R1 cùng R2 là:

 

A. 0,05 A

C. 0,35 A

B. 0,15 A

D. 1 A

 

Câu 16: đến đoạn mạch tất cả điện trở R1 mắc tuy nhiên song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Hotline U, U1, U2 theo thứ tự là hiệu điện cố gắng của toàn mạch, hiệu điện cố kỉnh hai đầu điện trở R1 và R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. U = U1 = U2

B. U = U1 + U2

C. U ≠ U1 = U2

D. U1 ≠ U2

Câu 17: Đặt một hiệu điện vắt UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 với R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đấy là không đúng?