A.Bạn đã xem: Biểu thức đúng của định mức sử dụng ohm là I = R/U B.

Bạn đang xem: Biểu thức đúng của định luật ohm

I = U/R C. U = I/R D. U = R/I

Câu 2: Một dây dẫn gồm điện trở 50Ω chịu được dòng điện bao gồm cường độ lớn số 1 là 300mA. Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:

A. 1500V B. 15V C. 60V D. 6V

Khi đặt một hiệu điện chũm U vào hai đầu một điện trở R thì chiếc điện chạy qua nó bao gồm cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây biểu thị định chế độ Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Câu 1: cách làm của định chính sách Ohm là

A. I = U/R

C. I = R/U

B. R = U/I

D. U = I.R

Câu 2: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của năng lượng điện trở?

A. Oát (W) B. Ôm (Ω) C. Ampe (A) D. Vôn (V)

I (A)

U (V)

O

Câu 3: học viên vẽ đồ vật thị sau khi làm thí nghiệm khẳng định mối quan hệ tình dục giữa cường độ dòng điện với hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây dẫn. Đồ thị nào vẽ đúng?

 

I (A)

U (V)

O

B.

 

 

I (A)

U (V)

O

C.

 

 

 

I (A)

U (V)

O

D.

 

 

Câu 4: văn bản định cách thức Ohm là:

A. Cường độ mẫu điện I chạy qua dây dẫn tỉ trọng với hiệu điện cầm cố đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện nuốm U để vào hai đầu dây cùng không tỉ trọng với năng lượng điện trở R của dây.

C. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện cầm U để vào hai đầu dây với tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây.

Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Lý Thuyết Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số

Câu 5: chọn từ tương thích điền vào địa điểm chấm:

……… của dây dẫn càng to thì dòng điện bị cản trở càng nhiều.

A. Hiệu điện cụ B. Cường độ chiếc điện C. Điện trở D. A và B đa số đúng

Câu 6: lúc đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điện cầm cố 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Trường hợp hiệu điện chũm đặt vào hai đầu dây dẫn đó là 36 V thì cường độ cái điện chạy vào dây dẫn là bao nhiêu?

A. 1 A B. 1,5 A C. 2 A D. 0,5 A

Câu 7: một đoạn mạch gồm tía điện trở mắc nối tiếp R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω và R3 = 7 Ω. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

A. 8 Ω B. 12 Ω C. 10 Ω D. 15 Ω

Câu 8: mang đến hai năng lượng điện trở mắc song song R2 = 10 Ω cùng R3 = 30 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 40 Ω B. 7,5 Ω C. 0,13 Ω D. đôi mươi Ω

Câu 9: Cho đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 = 10 Ω và R2. Biết Rtđ = 15 Ω. Thừa nhận xét nào sau đây là đúng?

A. R2 = 25 Ω với mắc nối liền với R1

B. R2 = 25 Ω với mắc tuy nhiên song với R1

C. R2 = 5 Ω và mắc nối liền với R1

D. R2 = 5 Ω với mắc song song cùng với R1

Câu 10: Đặt một hiệu điện cụ U = 6 V vào nhị đầu đoạn mạch gồm tía điện trở mắc tiếp nối R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω cùng R3 = 7 Ω. Hiệu điện cố gắng ở nhị đầu năng lượng điện trở R1 là:

A. 6 V B. 2 V C. 2,8 V D. 1,2 V

Câu 11: cho hai điện trở mắc song song R1 = 12 Ω cùng R2 = 4 Ω. Biết cường độ chiếc điện đi qua điện trở R1 là 0,15 A. Cường độ dòng điện vào mạch là:

A. 0,6 A B. 5,4 A C. 0,1125 A D. 0,45 A

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 12: mang đến mạch điện gồm sơ vật dụng như hình dưới, trong số đó các năng lượng điện trở R1 = 9 Ω, R2 = 15 Ω và R­3 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. 34 Ω

C. 3,6 Ω

B. 15 Ω

D. 39,7 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 13: cho mạch điện tất cả sơ đồ như hình dưới, trong đó các năng lượng điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω cùng R­3 = 5 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. đôi mươi Ω

C. 10 Ω

B. 25 Ω

D. 4 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 14: đến mạch điện tất cả sơ thứ như hình dưới, trong đó các năng lượng điện trở R1 = 14 Ω, R2 = 8 Ω và R­3 = 24 Ω. Mẫu điện trải qua R1 có cường độ là 0,4 A. Hiệu điện chũm UAB là:

 

A. 8 V

C. 1,68 V

B. 18,4 V

D. 6 V

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 15: mang đến mạch điện có sơ đồ như hình dưới, trong các số đó các điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 2 Ω và R­3 = 6 Ω. Biết loại điện đi qua R3 có cường độ là 0,35 A. Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở R1 và R2 là:

 

A. 0,05 A

C. 0,35 A

B. 0,15 A

D. 1 A

 

Câu 16: đến đoạn mạch tất cả điện trở R1 mắc tuy vậy song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 theo thứ tự là hiệu điện nuốm của toàn mạch, hiệu điện cầm cố hai đầu điện trở R1 và R2. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng?

A. U = U1 = U2

B. U = U1 + U2

C. U ≠ U1 = U2

D. U1 ≠ U2

Câu 17: Đặt một hiệu điện vắt UAB vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 với R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện nuốm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương xứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đó là không đúng?