English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.romanhords.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bảo verb to tell, to say bảo sao nghe vậy khổng lồ believe what one is told ai bảo anh thế? who told you? ai ko đi thì bảo let him who doesn"t want lớn go just say so bảo gì làm cho nấy to bởi what one is told bảo nó làm việc lại tell him lớn stay khẩu ngữ It serves one right thi hư là phải, ai bảo lười học his failure at the exam was no surprise, it serves him right for being lazyđộng tự (như) biểu to tell, lớn say, khổng lồ mean bảo sao nghe vậy to believe what one is told ai bảo anh thế? who told you? ai không đi thì bảo let him who doesn"t want khổng lồ go just say so bảo gì có tác dụng nấy to vì chưng what one is told bảo nó sinh sống lại tell him to stay point out, explain talk to, scold, reprimandkhẩu ngữ It serves one right thi hỏng là phải, ai bảo lười học tập his failure at the exam was no surprise, it serves him right for being lazy ai bảo đi nắng không đội mũ, bị cảm nắng là phải his sunstroke served him right for having gone into the sun without a hat bụng bảo dạ khổng lồ think to oneself, to take counsel of oneself bảo sao nghe vậy (he) did what he was told, eatirely obedient, at orders

*