Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được sử dụng như một lời cam kết về tư tưởng chính trị, lối sống những phẩm chất đạo đức, việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao, vấn đề tổ chức kỷ luật. Từ đó làm cơ sở để đánh giá, kiểm điểm và xếp loại cuối năm. Dưới đây là những mẫu bản cam kết được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà romanhords.com tổng hợp được trong bài viết “Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cho mọi trường hợp” dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về Bản cam kết tu dưỡng này.

Bạn đang xem: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 cá nhân

Bạn đang xem: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 của giáo viên

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mới nhất

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2021

ĐẢNG BỘ………………CHI BỘ……………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối đổi mới của Đảng. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong cuộc sống và công tác, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.Chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).………………………………………………………………………………………………(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc.Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước, vận động cán bộ, chủ trương, quan điểm, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng. Tích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao)……………………………………………………………………………………………..

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chấp hành sự phân công của tổ chức. Tự giác chấp hành các quy chế, nghị quyết, quy định của Đảng, nội quy của cơ quan, pháp luật Nhà nước, đơn vị và nơi cư trú)………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có)

………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ, tên)

*

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của giáo viên, cá nhân

ĐẢNG BỘ………………CHI BỘ TRƯỜNG……………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

………, ngày ..… tháng …… năm 201…..

Xem thêm: Sản Xuất Giống Cây Trồng Bằng Hạt Được Tiến Hành Theo Trình Tự Nào

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2021Họ và tên : …………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………..Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………………………………………..Chức vụ đảng : Đảng viênChức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………….Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường ……………………………………………………………….Sau khi học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết quy định của Đảng và chuyên đề năm 2021, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện, cụ thể là các nội dung trong Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:Luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và Đảng, phục tùng sự điều động và phân công công tác của Đảng.Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.Vận động và tuyên truyền người thân cùng quần chúng nhân dân thực hiện và chấp hành tốt pháp luật, thực hiện tốt các chính sách và chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:Không có biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống.Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.Có lối sống giản dị, trong sáng, mẫu mực của một người giáo viên.Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về điều đảng viên không được làm.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hànhTích cực học tập nâng cao năng lực và trình độ công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việcThực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.4. Về tổ chức kỉ luật

Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, sự phân công, quyết định, chỉ thị, điều động của tổ chức. Đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện đúng và đủ những gì đã được đề cập trong Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Trên đây là Bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.