Dạng 1: tra cứu trung bình cộng của những số đã biết.

Bạn đang xem: Bài toán trung bình cộng

Ví dụ: tìm kiếm trung bình cộng của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa phải cộng của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em có lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A bao gồm 21 học sinh, lớp 4B tất cả 23 học sinh, lớp 4C gồm số học viên nhiều hơn trung bình cùng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C bao gồm bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, bạn Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam nhát trung bình cộng số vở đôi bạn trẻ An với Lan cùng 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm mức độ vừa phải cộng của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số tiếp tục cách đều.

Ví dụ : Tính vừa phải cộng của các số trong hàng số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng những số hạng dãy số bên trên rồi chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vì dãy số bên trên là hàng số bí quyết đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cùng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số trên là dãy số cách đều phải trung bình cộng của các số hạng trong dãy là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Bài 1:

Tính trung bình cộng của các số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho dãy số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm mức độ vừa phải cộng của những số trong dãy số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết mức độ vừa phải cộng của các số trong dãy số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa hoặc bằng trung bình cộng.

1 .Bằng trung bình cộng

Ví dụ: An gồm 24 loại kẹo. Bình bao gồm 28 loại kẹo. Cường bao gồm số chiếc kẹo bằng trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường tất cả bao nhiêu dòng kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo cha bạn tốt số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 dòng nhãn vở, Lâm có 20 cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bởi trung bình cộng số nhãn vở của tất cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 2:

Xe đầu tiên chở được 5 tấn hàng, xe đồ vật hai chở được 7 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cùng của bố xe. Hỏi xe thứ bố chở được bao nhiêu tấn mặt hàng ?

Bài 3:

Số thứ nhất là 98, số máy hai gấp gấp đôi số trang bị nhất. Số thứ bố bằng trung bình cùng của 3 số. Tìm kiếm số thiết bị ba?

2 .Nhiều rộng trung bình cộng.

Ví dụ: Lan tất cả 30 viên kẹo, Bình tất cả 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cùng của ca cha bạn là 4 viên. Hỏi Hoa tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của bố bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo ba bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng đồ vật hai gồm 37 lít dầu. Thùng đồ vật ba có tương đối nhiều hơn trung bình cộng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có từng nào lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ độc nhất là 155, số đồ vật hai là 279. Số thứ cha hơn vừa phải cộng của cả 3 số là 26đơn vị. Search số sản phẩm công nghệ ba.

Bài 3:

Số đầu tiên là 267, số máy hai là rộng số thứ nhất 32 đơn vị nhưng nhát số thứ cha 51đơn vị. Số thứ bốn hơn trung bình cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Tra cứu số sản phẩm tư?

3. Ít rộng trung bình cộng.

Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai tất cả số vở thấp hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của tía bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của bố bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đáp Án Môn Toán, Đáp Án Chính Thức Của Bộ 2021

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có 20 viên bi, Bảo bao gồm 31 viên bi, Nam gồm số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 chúng ta là 5 viên bi. Hỏi Nam tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất tất cả 25 viên, túi đồ vật hai nhiều hơn thế nữa túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi thứ ba ít hơn trung bình cộng số kẹo của tất cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ tía có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây trong vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được ít hơn trung bình số lượng km bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và những em học sinh bài viết liên quan KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4