Ở nội dung bài học kinh nghiệm trước bọn họ đã khám phá về hóa trị và số oxi hóa, đồng thời cũng đã làm một số bài tập cơ bản để xác minh số oxi hóa trong số hợp chất, đơn chất và ion.

Bạn đang xem: Bài tập xác định số oxi hóa


Bài viết này họ sẽ không nhắc lại cụ thể nội dung triết lý về cách xác minh số lão hóa mà bọn họ chỉ hệ thống lại những quy tắc nhằm xác định số lão hóa của một yếu tắc trong hợp hóa học và ion.

I. Quy tắc xác định số số xi hóa của các nguyên tố

* Để xác minh được số oxi hóa của một nguyên tố ta đề xuất nhớ các quy tắc sau:

● phép tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong solo chất bằng 0.

● Quy tắc 2: Trong hầu hết các thích hợp chất :

- Số lão hóa của H là +1 (trừ những hợp hóa học của H với sắt kẽm kim loại như NaH, CaH2, thì H tất cả số oxi hóa 1).

- Số thoái hóa của O là 2 (trừ một số trường hòa hợp như H2O2, F2O, oxi bao gồm số oxi hóa theo thứ tự là : 1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tố bởi 0.

→ Theo quy tắc này, ta có thể tìm được số lão hóa của một nhân tố nào đó trong phân tử trường hợp biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

● luật lệ 4: Trong ion đơn nguyên tử, số lão hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử vào ion đó bởi điện tích của nó.

* Ví dụ: - Số thoái hóa của Na, Zn, S cùng Cl trong những ion Na+, Zn2+, S2-, Cl- lần lượt là: +1, +2, –2, –1.

- Tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố trong số ion SO42-, MnO4-, NH4+ lần lượt là: –2, –1, +1.

> Lưu ý : Để màn biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn năng lượng điện của ion thì viết số trước, lốt sau.

- Nếu năng lượng điện là 1+ (hoặc 1) rất có thể viết đơn giản dễ dàng là + (hoặc -) thì so với số oxi hóa phải viết rất đầy đủ cả dấu với chữ (+1 hoặc 1).

- Trong hòa hợp chất: sắt kẽm kim loại kiềm luôn luôn có số ôxi hóa là +1; Kim loại kiềm thổ luôn có số oxi hóa là +2, nhôm luôn có số oxi hóa là +3.

II. Bài bác tập vận dụng cách xác minh số oxi hóa của những nguyên tố

* ví dụ 1: Xác định số thoái hóa của S vào phân tử H2SO4:

* Lời giải:

- hotline số oxi hóa của S trong hợp chất H­2SO4 là x, ta có:

 2.(+1) + 1.x + 4.(2) = 0 ⇒ x = +6.

→ Vậy số thoái hóa của S là +6.

* lấy ví dụ 2: Xác định số oxi hóa của Mn vào ion MnO4- :

* Lời giải:

- call số thoái hóa của Mn là x, ta có:

 1.x + 4.(2) = 1 ⇒ x = +7.

→ Vậy số lão hóa của Mn là +7.

* ví dụ như 3: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong đúng theo chất, đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

* Lời giải:

a) Số thoái hóa của S trong số chất theo thứ tự là: S-2, S0, S+4, S+6

b) Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: Cl-1, Cl+1,Cl+3, Cl+5, Cl+7.

c) Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2, Mn+4, Mn+7

* lấy ví dụ như 4: Xác định số oxi hóa của các ion sau: Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

* Lời giải:

IonNa+Cu2+Fe2+Fe3+Al3+
Số oxi hóa+1+2+2+3+3

> lưu ý: Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tử bởi điện tích của ion đó.

* lấy ví dụ như 5: xác định điện hóa trị của những nguyên tố trong số hợp chất sau: KCl, Na2S; Ca3N2.

* Lời giải:

- Hóa trị của một nguyên tố trong hợp hóa học ion call là năng lượng điện hóa trị và bằng điện tích ion đó.

 NaCl: Điện hóa trị của na là: 1+ với của Cl là: 1-

 K2S: Điện hóa trị của k là: 1+ với của S là: 2-

 Mg3N2: Điện hóa trị của Mg là: 2+ với của N là: 3-

* lấy ví dụ như 6: Xác định hóa trị cùng số lão hóa của N trong phân tử HNO3:

* Lời giải:

- Ta gồm CTCT của HNO3 là: 

*

⇒ Trong phân tử HNO3 thì N có hóa trị 4

- gọi x là số thoái hóa của N bao gồm trong phân tử HNO3, ta có:

 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = +5

⇒ Số lão hóa của N bao gồm trong phân tử HNO3 là +5

* ví dụ như 7: Xác định số lão hóa của N trong các hợp hóa học sau: NH3, NO2, N2O, NO, N2

* Lời giải:

- Số oxi hóa của N trong những hợp chất NH3, NO2, N2O, NO, N2 lần lượt là: -3, +4, +1, +2, 0;

* ví dụ 8: Xác định số oxi hóa của crom trong các hợp chất sau: Cr2O3, K2CrO4, Cr2(SO4)3 , K2Cr2O7

* Lời giải:

- Số oxi hóa của crom trong các hợp chất: Cr2O3, K2CrO4, Cr2(SO4)3 , K2Cr2O7 thứu tự là: +3, +6, +3, +6;

* lấy một ví dụ 9: Xác định số thoái hóa của lưu huỳnh trong các hợp hóa học sau: H2S, S, H2SO3, H2SO4, SO2, SO3.

Xem thêm: Toán Lớp 7 Tam Giác Cân - Hình Học 7 Bài 6: Tam Giác Cân

* Lời giải:

- Số oxi hóa của S trong những hợp chất: H2S, S, H2SO3, H2SO4, SO2, SO3 lần lượt là: -2, 0, +4, +6, +4, +6;


Tóm lại, để xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong số hợp hóa học và ion thì các em buộc phải nhớ được 4 quy tắc khẳng định số oxi hóa ở trên. Cùng để nhớ kỹ 4 quy tắc xác định số lão hóa này một cách cực tốt thì các em cần vận dụng làm những bài tập thật nhiều.