Quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp tục là 2 thì tương đối thường gặp gỡ trong các bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh. Bài học bây giờ chúng ta thuộc thử mức độ xem mình cố được tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì vượt khứ đối kháng và bài bác tập thì thừa khứ tiếp nối nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì thừa khứ đối kháng và bài tập thì vượt khứ tiếp diễn, bạn có thể phân biệt 2 thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn này trải qua bảng so sánh dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem đoạn clip kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài bác tập thì quá khứ đối kháng nhé!


→ Xem đoạn phim kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài xích tập thì quá khứ tiếp tục nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xảy ra lần lượt trong thừa khứDiễn tả nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong vượt khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ vượt khứ.

Và bây giờ hãy thuộc romanhords.com thực hành các bài tập thì thừa khứ solo và thừa khứ tiếp tục nhé!

Bài tập 1: lựa chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking to lớn each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she vì chưng while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: dứt các câu sau thực hiện thì thừa khứ solo và vượt khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: phân chia đúng những động từ sau nghỉ ngơi thì quá khứ solo và quá khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea & his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall và thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

*
Bài tập thì thừa khứ solo và vượt khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài tập thì quá khứ đối chọi và quá khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early và had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I went khổng lồ the beach on the bus.

9. While I was listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Xem thêm: Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương Mấy Đời Dì Ghẻ Lại Thương Con Chồng

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went to Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall và thin & his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

Vậy là đã xong xuôi xong những bài tập thì vượt khứ đối kháng và vượt khứ tiếp nối rồi, thực tiễn cũng không thực sự khó đúng không nhỉ nào các bạn! chúng ta nào có sách của romanhords.com hoặc khoá học romanhords.com Online thì hoàn toàn có thể tiếp tục luyện tập thêm ở trong phần bài tập thì quá solo và thừa khứ tiếp diễn nhé! Chúc các bạn học tốt!