... Told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ không nên BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU lịch sự BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have...

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện có đáp án


*

*

... đầu câu : - He will succeed in his examination if he works harder vào tiếng Anh các loại câu điều khiếu nại : * Type I : ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ XẢY RA ĐƯC (probable condition) 1/ Ý nghóa : loại điều khiếu nại ... You be doing D- would you be doing bài : CÂU ĐIỀU KIỆN (Conditional Sentence) Một câu điều khiếu nại tất cả nhì mệnh đề : mệnh đề điều khiếu nại (tức mệnh đề phụ) điện thoại tư vấn mệnh đề gồm if (If-clause) mệnh đề kết call ... I (not/to switch off) the radio, I (to know) about the second goal Đáp án: bài bác tập câu trắc nghiệm câu điều khiếu nại gồm đáp án phía cuối viết 1-If I ……….the same problem you had as a child, I might...
*

*

*

... Girl is very beautiful I saw her at school yesterday A This girl which I saw at school yesterday is very beautiful B This girl whom I saw at school yesterday is very beautiful C This girl is very ... Sent me a present Thank you very much for it a You sent me a present which thank you very much for it b Thank you very much for a present which you sent me c Thank you very much for the present, ... -10 The restaurant serves good food with reasonable prices We often have lunch there III Choose the best option Can I borrow your car for this evening? – Sure, but Nora’s using it...
... 3) Dạng viết lại câu thay đổi từ câu bao gồm if sang dùng unless: Unless vào vị trí chữ if, vứt not, vế giữ nguyên Ví dụ: If...
... Abroad lớn improve my English a will go b should go c would go d should have go to lớn III/ Viết lại câu He can’t go out because he has lớn study for his exam => If………………………………………………… She is lazy so...
... câu điều khiếu nại loại để tại vị điều khiếu nại thực nêu kết xảy ngữ pháp giờ anh (2) Câu điều kiện nhiều loại II định nghĩa câu điều khiếu nại các loại 2: • Câu điều kiện loại II điện thoại tư vấn câu điều khiếu nại thực • Điều khiếu nại xảy ... (Nếu gồm triệu đô la, cài xe đó.) ...
.. . had contacted -6- BÀI TẬP TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES & WISHES 60 “I’m sorry you failed the test.” “Frankly, I wish I harder.” A could study ..

Xem thêm: Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học (Pthh) Dạng Cơ Bản, Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

. succeeded 76 “I’m too tired khổng lồ study.” “If you hadn’t watched that late movie last night, you _ so tired now.” -7- BÀI TẬP TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES .. . 100 C (had) BÀI TẬP TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES và WISHES understand you