Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (101.98 KB, 17 trang )
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán lớp 1 học kì 2

Họ với tên: ………Lớp: 1

90 CÂU TRẮC NGHIỆM ƠN TỐN KÌ I LỚP 1

Câu 1: Kết trái của 3 + 5 là:

A. 5 B. 7 C . 8

Câu 2: Số nên điền vào: ….. – 2 = 3 là:

A. 1 B. 5 C . 9

Câu 3:

Sắp xếp các số: 0 , 5 , 2 , 10 theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn:

A. 10 , 5 , 2 , 0. B. 2 , 0 , 10 , 5 C . 0 , 2 , 5 , 10.

Câu 4:

Dấu buộc phải điền vào 4 ….2 = 6 là:

A. + B. – C . =

Câu 5:

Khoanh trịn phép tính đúng?

A. 10 – 5 = 6 B. 4 + 5 = 9 C . 9 – 6 = 2

Câu 6:

Số cần điền vào: 7 + 1 > …. + 2 là:

A. 7 B. 5 C . 10

Câu 7:

Dấu đề nghị điền vào 8 + 2 ….. 9 – 2 là:

A. > B.

Câu 8:

Số lớn nhất có một chữ số là:


Câu 9:

Có mấy hình tam giác?

A. 2 hình B. 3 hình C . 4 hình

Câu 10:

Số nhỏ bé nhất trong số số: 8 , 3 , 10 , 6 là:

A. 3 B. 8 C . 6

Câu 11:

Kết trái của phép tính: 10 – 8 + 3 là:

Câu 12: Số nhỏ xíu nhất gồm một chữ số là:

A. 1 B. 0 C . 2

Câu 13: Số to nhất trong những số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7 B. 4 C . 9

Câu 14: Phép tính như thế nào sai?

A. 7 – 5 = 2 B. 4 + 4 = 9 C . 10 – 9 = 1

Câu 15: Viết phép tính thích hợp:

Câu 16: Số cịn thiếu hụt trong dãy số: 1 , ….. , 3 , ….. , 5 là:

A. 0 , 2 B. 2 , 4 C . 6 , 4

Câu 17: kết quả của phép tính: 8 – 3 + 4 = …..?

A. 9 B. 2 C . 8

Câu 18:

Trong các số từ 0 mang lại 10, số lớn nhất là số?

A. 9 B. 10 C . 8

Câu 19:

Dấu yêu cầu điền vào nơi chấm của: 8 – 5 ….. 9 – 5 là:

A. > B.

Câu 21:

10 – 2 – 3 =?

A. 4 B. 5 C . 6

Câu 22:

Cho hàng số: 0 , 2 , 4 , …. , 8 .Số bắt buộc điền là:

A. 5 B. 5 C . 7

Câu 23:


B. 5 hình C . 6 hình

Câu 25: Xếp các số: 9 , 2 , 5 , 7 theo vật dụng tự từ bự đến bé?

A. 9 , 7 , 2 , 5 B. 2 , 5 , 7 , 9 C . 9 , 7 , 5 , 2

Câu 26: 10 - …. = 4 .Điền số như thế nào vào ô trống?

A. 6 B. 5 C . 3

Câu 27: 3 + 5 = 9 - ….. .Điền số làm sao vào ô trống?

A. 1 B. 2 C . 6

Câu 28: 8 = 10 2 . Vệt nào điền vào ô trống?

A. + B. – C . =

Câu 29: Phép tính: 7 – 1 2 = 8 . Dấu nào điền vào ô trống?

A. + B. – C . =

Câu 30:

Điền số để tía ô liên tiếp cộng lại bằng 8:

5 2

Câu 31:

B. 6 hình C . 7 hình

Câu 34: Số ba viết là:

A. 8 B. 6 C . 3

Câu 35: Số 8 gọi là cám?

A. Đúng B. Sai

Câu 36: Số đề nghị điền vào: 8 – 5 + ….. = 9 là:

A. 7 B. 6 C . 5

Câu 37: Dấu cần điền vào: 9 – 5 ….. 5 + 3 – 2 là:

A. > B.


Câu 38: Số đề xuất điền vào: 7 + ….

A. 0 B. 1 C . 5

Câu 39: cho dãy số: 1 , 3 , …. , 7 , 9 . Số còn thiếu là:

A. 5 B. 4 C . 6

Câu 40: Số bự nhất trong các số: 9 , 3 , 1 , 0 , 8 là:

A. 8 B. 9 C . 3

Câu 41: cho những số: 6 , 2 , 8 và những dấu ( + , - , = ) . Lập được mấy phép tính đúng?

A. 2 phép tính B. 3 phép tính C . 4 phép tính

Câu 42: tất cả mấy hình vng?A. 1 hình

B. 2 hình C . 3 hình

Câu 43: hai số lúc cộng chúng lại được kết quả bằng 6 và đem số bự trừ số bé


A. 5 cùng 1 B. 4 cùng 2 C . 3 và 3

Câu 44: Tú hái được số trái cam nhiều hơn 5 mà lại lại thấp hơn 7. Vậy Tú hái được số trái cam là:

A. 5 quả B. 6 trái C . 8 quả.


Câu 45: hai số nào cùng lại bằng 10?

A. 7 + 1 B. 9 + 0 C . 3 + 7

Câu 46: Số điền vào: 7 > ….. > 5 là:

A. 8 B. 6 C . 4

Câu 47: Dấu yêu cầu điền vào: 10 – 8

A. + B. – C . =

Câu 48: 2 > 4 > 1?

A. Đúng B. Sai

Câu 49: Số yêu cầu điền vào: ….. – 2 + 3 = 6 là:

A. 6 B. 5 C . 4

Câu 50: Có: 5 các bạn nữCó: 3 chúng ta namCó vớ cả: ….. Bạn?Phép tính đúng là:

A. 5 + 3 = 8 B. 5 – 3 = 2

Câu 51:

Có mấy số lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10?

A. 5 số B. 4 số C . 3 số

Câu 52:

Dãy số: 3 , 5 , 7 , 9 , 10 được viết theo vật dụng tự:

A. Từ khủng đến bé nhỏ B. Từ bé xíu đến lớn


Câu 54: hai số cộng lại bằng 8 là:

A. 4 + 2 B. 4 + 3 C . 4 + 4

Câu 55: Dấu nên điền vào: 8 – 3 – 2 ….. 9 + 1 là:

A. > B.

Câu 56: hiệu quả của phép tính: 10 – 5 + 4 là:

A. 5 B. 8 C . 9

Câu 57: hai số lúc cộng chúng lại được kết quả bằng 10 và lấy số khủng trừ số bé

được hiệu quả bằng 2 là:

A. 5 và 5 B. 6 với 4 C . 9 cùng 1

Câu 58:

Có: 10 trái ổiCho: 8 trái ổi Còn lại: ….. Quả ổi?Phép tính đúng là:

A. 10 – 8 B. 10 + 8

Câu 60: Số đề nghị điền vào: 2 + …. – 4 > 7 – 5 là:

A. 5 B. 0 C . 2

Câu 61: Dấu yêu cầu điền vào: 9 5 3 = 1 là:

A. + B. – C .

Câu 62: Số lớn nhất là:

A. 0 B. 8 C . 3


Câu 65: tự 0 mang lại 10 có mấy số to hơn số 8:

A. 2 số B. Một số C . 3 số

Câu 66: gồm mấy hình tam giác:A. 4 hình

B. 5 hình C . 6 hình

Câu 67: Một chục = …..?

A. 10 B. đôi mươi C . 30

Câu 68:

Có: 1 chục nhỏ gàBán: 5 nhỏ gà Cịn lại: ….. Bé gà?Phép tính đúng là:

A. 1 + 5 B. 10 – 5

Câu 69: Chi tất cả số cây viết nhiều hơn 6 cơ mà lại ít hơn 8. Vậy Chi có số cây viết là:

A. 10 mẫu B. 2 chiếc C . 7 cái

Câu 70:

Các số sau: 8 , 3 , 10 , 5 số bé nhất là:

A. 3 B. 5 C . 8

Câu 71:

Kết quả của phép tính: 8 – 7 + 4 là:

Câu 73:

Số còn thiếu: 2 , 3 , 4 , …. , ….., 7 là:

A. 4 , 5 B. 5 , 6 C . 7 , 8

Câu 74:

10 đơn vị chức năng = ….. Chục?


Câu 75: Đoạn thẳng dài hơn là:

A B

C D

A. Đoạn thẳng AB B. Đoạn thẳng CD

Câu 76: 10 – 2 – 6 = 3?

A. Đúng B. Sai

Câu 77:

Có: 7 lá cờ bớt đi: 2 lá cờ Cịn lại: …. Lá cờ?Phép tính đúng là:

A. 7 + 2 B. 7 – 2

Câu 78: tất cả mấy hình vng?A. 5 hình

B. 6 hìnhC. 7 hình

Câu 79:

Từ 0 cho 10 tất cả mấy số bé thêm hơn 6?

A. 5 số B. 6 số C. 7 số

Câu 80:

Số bắt buộc điền vào: 1 + 2

A. 0 B. 9 C. 5

Câu 81:

Phép tính nào có tác dụng bằng 8?


Câu 82:

Số đề xuất điền vào: 10 , …. , ….. , 7 , 6 . Là:

A. 9 , 8 B. 5 , 8 C. 9 , 7

Câu 83:

Dấu nên điền vào: 3 – 1 – 1 …. 10 – 9 là:


Câu 84: người mẹ mua số bút là số lớn số 1 đã học trừ đi 2. Vậy mẹ mua số cây bút là:

A. 10 dòng B. 8 mẫu C. 2 cái

Câu 85: Vẽ thêm cho đủ một chục chấm trịn:

Câu 86: tất cả mấy điểm?A. 4 điểm

B. 5 điểm

C. 6 điểm A B C D

Câu 87:

Kết trái của phép tính 1 + 2 + 4 = …. Là:

A. 7 B. 8 C. 9

Câu 88:

Tổ 2: 4 các bạn

Cả hai tổ: …. Bạn?Phép tính đúng là:

A. 6 + 4 B. 6 – 4

Câu 90:

Hai số nào cộng lại bởi một chục?

A. 5 + 5 B. 2 + 7 C. 3 + 6


*
90 câu trắc nghiệm hóa học 12 721 1
*
90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ 11 633 2
*
90 câu trắc nghiệm Phần dao động cơ với sóng 6 691 29
*
tư liệu 90 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 12 8 379 1
*
tư liệu Đề tài "Yêu cầu thông tin kế toán quản ngại trị trong ra quyết định ngắn hạn" pptx 33 397 1


Xem thêm: Bộ 5 Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kì 1 Năm 2021 (Có Đáp Án), Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kì 1 Năm 2021

(40.26 KB - 17 trang) - sở hữu 90 câu trắc nghiệm ôn Toán lớp 1 học kì 1 - bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1