Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.51 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Tải bài tập tiếng anh lớp 5 unit 10 nâng cao: when will sports day be?

Bài tập giờ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao: When will

sports day be?

Bản quyền thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm đa số hành vi xào nấu vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A. Clock B. C ity C. C lass D. C ome2. A. Eraser B. Desk C. House D. S tudent3. A. Open B. Close C. Come D. O ld

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Tiệc nhỏ B. Swim C. Like D. Play

2. A. Next month B. Tomorrow C. Next week D. Last Sunday3. A. By car B. By boat C. By motorbike D. By bike4. A. One B. Once C. Twice D. Three times5. A. Comic book B. Story C. Science book D. Film

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ are you looking for? - I am looking for Henry A. What

B. WhereC. WhoD. Why


2. Will they ______ Sports Day? - Yes, they willA. Join

B. Take part inC. Do

D. Practise


(2)

B. Is - doingC. Will - doD. Did - do

4. _______ she take part in the singing contest? - Yes, she willA. Does

B. DidC. WillD. Is

5. When ______ dinner? - Usually at 7 p.mA. Have you

B. You are havingC. Bởi vì you haveD. Will you have

6. Is he going lớn take part in the Sports Day? - No, he __________A. Not

B. Will be not
C. Was notD. Is not

7. Sports Day will be on this weekend. Let’s ______ hard for itA. Practices

B. PracticeC. PractisingD. Practised

8. Out class will play _______ class 5D. Let’s try hard!A. For


(3)

D. Against

Exercise 4: Read & complete the romanhords.com with the words in the box

against Sunday because friends playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1)______. I’m looking forward to this day because I love (2) _______ sports very much. Iam going to lớn play football. Our class will play (3) ______ class 5D. They are a good teambut we will try our best lớn win the match. My (4) _______ join the Sports Day, too. LanAnh is going lớn play badminton. Manh is going khổng lồ play basketball. We all love sports (5)________ playing sports is very good for health.

Exercise 5: Read the romanhords.com & write the answers

The music festival will be at my school on National Day. Some pupils in my class aregoing lớn take part in it. Tom và Linda are going to play the piano. Nam is going to play
the guitar. Mai và Mary are going lớn dance hip hop. Tony và Phong are going to lớn singsome English songs. We are practising hard for the festival. We hope we will have a goodtime.

1. When will the music festival be?

_________________________________________2. Who is going to lớn play the piano?

_________________________________________3. Who is going to lớn play the guitar?

_________________________________________4. What are Tony and Phong going lớn do?

_________________________________________5. What are Mai and Mary going to lớn do?

_________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. We/ going to/ are/ new clothes/ buy

_________________________________________2. Day/ will/ be/ weekend/ Sports/ this/./


(4)

3. Table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going

_________________________________________

-The

end-Đáp án bài xích tập giờ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. B2. A3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A 2. D 3. B 4. A 5. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C 2. B 3. A 4. C

5. C 6. D 7. B 8. D

Exercise 4: Read & complete the romanhords.com with the words in the box

1. Sunday 2. Playing 3. Against 4. Friends 5. Because

Exercise 5: Read the romanhords.com và write the answers

1. The music festival will be on National Day2. Tom và Linda are going lớn play the piano
3. Phái nam is going khổng lồ play the guitar

4. They are going to lớn sing some English songs5. They are going lớn dance hip hop

Exercise 6: Reorder these words lớn have correct sentences

1. We are going khổng lồ buy new clothes2. Sports Day will be this weekend3. Linda is going to play table tennis


(5)

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu định hướng và bài tập Chương 1 Nguyên tử - tệp tin word bao gồm đáp án với lời giải chi tiết 53 398 2
*
giai bai tap sgk tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 8 196 0
*
giai bai tap sbt tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 10 217 1
*
TÀI LIỆU THAM KHẢO kinh tế CHÍNH TRỊ bài bác KIỂM TRA mẫu mã và một trong những bài tập chủng loại môn tài chính vĩ mô, bao gồm đáp án 32 495 0
*
Tài liệu lý thuyết và bài bác tập chương 1 nguyên tử tệp tin word bao gồm đáp án với lời giải chi tiết 51 332 0
*
Tài liệu kim chỉ nan và bài tập chương 1 nguyên tử tệp tin word gồm đáp án cùng lời giải chi tiết 51 250 0
*
Tài liệu định hướng và bài bác tập chương 1 nguyên tử file word gồm đáp án và lời giải chi tiết 51 231 0
*
Tài liệu kim chỉ nan và bài xích tập chương 1 nguyên tử file word bao gồm đáp án với lời giải chi tiết 51 169 0
*
TIẾNG ANH 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CÓ ĐÁP ÁN 158 2 1
*
Tải bài xích tập về những góc trong mặt đường tròn (Có đáp án) - bài bác tập ôn tập hình học lớp 9 19 122 1
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(11.65 KB - 5 trang) - Tải bài bác tập giờ Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be? - Ôn tập Unit 10 tiếng Anh lớp 5 tất cả đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Tra Từ: Gian Hùng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Gian Hùng Tra Từ: Gian Hùng

×