Thì tương lai solo thuộc một số loại thì đơn giản nhất trong công tác học và cũng là kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản nhất cơ mà mọi học viên đều yêu cầu nắm vững. Để giúp chúng ta củng cố kiến thức và bao gồm thêm kĩ năng làm bài, chúng tôi sẽ cung cấp các bài tập thì tương lai đối kháng lớp 7 gồm đáp án dưới những dạng khác nhau cùng kim chỉ nan cơ bản để bạn cũng có thể tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 7

Lý thuyết cơ bản

Thì tương lai dễ dàng (simple future) được sử dụng để diễn tả các dự định trong tương lai. Hoặc dùng để lấy ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời. Đưa ra một dự đoán, dự đoán không chắc chắn chắn, xin lời khuyên răn từ ai

Cấu trúc:

– Đi với rượu cồn từ tobe: 

Khẳng định: S + will + be + N/Adj

Phủ định: S + will not + be + N/Adj

Nghi vấn: Will + S + be + ?

Yes, S + will

No, S + won’t

– Đi với đụng từ thường:

Khẳng định: S + will + V(nguyên thể)

Phủ định: S + will not + V(nguyên thể)

Nghi vấn: Will + S + V(nguyên thể)?

Yes, S + will.

No, S + won’t.

– dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm chứa những từ: someday, in the future, next day, next week/ next month/ next year, in + thời gian, tomorrow, tonight…

Example: 

We will not go lớn the company for a meeting tomorrow.

You will be mine soon.

I will buy the notebook for Nhi tonight.

*

Bài tập thì tương lai solo lớp 7 bao gồm đáp án

Bài 1: phân tách dạng đúng của đụng từ

The film __________ at 10:30 pm. (to end)Taxes __________ next month. (to increase)I __________ your email address. (not/to remember)Why __________ me your car? (you/not/to lend)__________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)I __________ khổng lồ help you. (to try)Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Đáp án: 

will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

Bài 2: chia động từ nghỉ ngơi thì tương lai 1-1 giản

I’m afraid she _____________________ (not / be) able lớn come to the party.Because of the bad weather, the music show _____________ (not / take) place at 7 pm.I __________ (not /clean) this room.If it not rains, we ___________________ (go) to climb the mountain.I guess, he ________________ (not / pass) the exam.Because of the traffic jam. I_________ (not / take) the bus at 7 am.He _________________ (not / buy) this suit, because it not suitable with him.My little boy ___________ (not / eat) the soup.I think it ___________ (not / snow) tomorrow.It’s 9 pm. We ___________________ (not / wait) for John.

Đáp án: 

won’t be 2. Won’t take 3. Won’t clean 4. Will go 5. Won’t pass 6. Won’t take 7. Won’t buy 8. Won’t eat 9. Won’t snow 10. Won’t wait.

Bài 3: thực hiện từ lưu ý để viết thành câu trả chỉnh

He/ wish/ Bin/ come/party/ next week. If/ she/ not/ learn/ very hard/,/she/not/ pass/ test. Minh/ take/ the zoo/ next Sunday? I/ believe/ Huynh/ recover/ illness/ soon. They/ drink/ in the same restaurant/ next week.

Đáp án:

He wishes Bin will come to his tiệc ngọt next week. If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test. Will Minh take to the zoo next Sunday? I believe Huynh will recover from her illness soon. They will drink in the same restaurant next week.

Bài 4: Chọn lời giải đúng

Tomorrow I ________ (paint) all day.

will be painting will paint will be paint

By the time we get there, the store ________ (close).

will close will have closed closed

I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

will see see will be seeing

After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

*

will see will be seeing will have seen

P1: Can I come over in an hour? 

P2: No, I ________ (clean) the house.

will clean will be cleaning clean

This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

will drink drink will be drinking

She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

will find out will be finding out will have found out

She insulted me. I ________ (speak) lớn her again!

will never speak will never be speaking will have never spoken

If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

Xem thêm: Tai Game Danh Bai Bigone 2016 Tải Xuống, Tai Game Danh Bai Bigone 2016

will drink will have drunk will be drinking

She ________ (tell) me when her birthday is.

will not have told will not be telling won’t tell

Đáp án:

A  B A C B C A A B C

Trên trên đây là tổng thể bài tập thì tương lai 1-1 lớp 7 có đáp án được tinh lọc và tổng hợp tinh tế cho chúng ta tham khảo. Chúc các bạn làm bài xích tốt!