Để làm xuất sắc bài tập thì bây giờ hoàn thành bạn phải nắm chắc hẳn kiến thức toàn bộ kiến thức của thì này. Bởi đấy là một vào 12 thì rất là quan trọng. Trong bài viết này, romanhords.com sẽ cung ứng đầy đủ các cấu trúc, cách thực hiện và bài tập áp dụng. Hãy thuộc theo dõi tức thì nhé!


1. Giải pháp dùngthì bây giờ hoàn thànhtrong giờ đồng hồ Anh

1.1. Thì hiện nay tại ngừng được dùng để nói về các sự bài toán vừa mới xẩy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn tác động đến hiện tại tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã có tác dụng vỡ đồng hồ đeo tay nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 9

They have cancelled the meeting.

Họ đang hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy sẽ lấy bạn dạng của tôi. Tôi không có cái nào.

The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán sản phẩm lên vội đôi.

1.2. Khi nói về việc việc mới diễn ra gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ tuyệt ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói đến việc đó.


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
sung sướng nhập tên của công ty
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa
× Đăng ký thành công

Đăng ký kết thành công. Chúng tôi sẽ tương tác với chúng ta trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tại kết thúc có đáp án
I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to lớn the end of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: thay đổi từ hiện tại hoàn thành sang thừa khứ đối kháng (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to lớn rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia những động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. Khổng lồ Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài tập 4: Khoanh tròn lời giải đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used khổng lồ hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to khuyễn mãi giảm giá with.

C) I’ve ever had to khuyến mãi with.

D) I’ve never had to giảm giá khuyến mãi with

5. ______ to lớn him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year và it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip khổng lồ France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

Xem thêm: Tổng Hợp 24 Game Âm Nhạc - Real Drum: Electronic Drum Set

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài xích tập hiện tại tại xong và quá khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny & Peggy………their brother. (not/to help)The children………at trang chủ last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – to come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the cn Tower when you………in Toronto? (you/to visit – lớn stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to bởi – lớn finish)There………an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to lớn arrive)Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – to lớn have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – lớn work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t xuất hiện that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm kiếm lỗi sai cùng sửa lỗi trong số câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.