So sánh trong tiếng Anh là một phần ngữ pháp được thực hiện rất phổ cập trong giao tiếp cũng như trong văn viết giờ Anh nhằm nhấn dạn dĩ sự vật vụ việc được nói về và tạo điểm nhấn cho sự vật được nói tới. Dưới đây là 5 công thức so sánh thường được áp dụng trong


I. SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Cấu trúc so sánh ngang bằng

Cấu trúc sử dụng là as .... As:

(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + to lớn be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Ex:

Water is as cold as ice.Is the tiệc ngọt as fun as he expected?Mary is not as charming as she thought.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh trong tiếng anh

Trong câu phủ định rất có thể dùng “so” gắng cho “as”

Ex:

Your cát is not as/so pretty as mine.she can’t draw as/ so beautifully as her.Với cách so sánh cân nhau cũng hoàn toàn có thể được diễn tả bằng cấu tạo “the same as”

S + lớn be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex:

The đen book is as expensive as the trắng one = The đen book is the same price as the white one.English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese

Lưu ý:

Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.

Ex:

How old are you? – I am the same age as Lana.

Less … than = not as/ so … as

Ex:

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.This sofa is less comfortable than that one. = This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta sử dụng cấu trúc: twice as … as, three times as … as,..

Ex:

Hana types twice as fast as me.His book costs three times as much as mine.

=> nếu là tủ định, as thiết bị nhất có thể thay bằng so. Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, ko được là 1 trong tân ngữ.

Danh từ bỏ cũng rất có thể được dùng để so sánh trong trường phù hợp này, nhưng đề nghị nhớ trước khi so sánh phải bảo đảm an toàn rằng danh từ đó buộc phải có các tính từ bỏ tương đương.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My School is as high as his.My School is the same height as his.The same...as >

*

2. Bài tập thực hành.

Điền trường đoản cú vào vị trí trống

Henry is rich. He is richer ­­­­­_____ Arthur. But he isn"t as rich as Joe

I know __ many people __ you do

I"m sorry I"m late. I got here ___ fast ___ I could

There"re plenty of foods, so eat __ much __ you like

Let"s walk. It"s __ quick __ taking the bus

Can you send me the money __ soon __ possible, please?

II. SO SÁNH HƠN KÉM

1. Cấu trúc câu so sánh hơn

a. Phương pháp sử dụng:

Sử dụng để so sánh giữa 02 người, sự vật, sự việc, hiện tượng.

Với loại đối chiếu này ta sẽ chia nhỏ ra làm 02 loại:

Với tính trường đoản cú ngắn (có 01 vần)Với tính từ dài (có 02 vần trở lên)

b. Kết cấu so sánh rộng trong giờ Anh:Tính từ ngắn (Short Adj):

Với trường phù hợp này ta chỉ việc thêm đuôi “er” vào sau tính tự hoặc phó tự ngắn.

S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun

Lưu ý: Với tính từ có âm tận thuộc là “y” thì phải đổi thành “i” thêm “er” với nó bị xem là tính trường đoản cú ngắn.

Ex:

pretty => prettierhappy => happier

Trong trường thích hợp tính trường đoản cú ngắn có một nguyên âm kẹp thân 02 phụ âm tận thuộc thì phải gấp rất nhiều lần phụ âm cuối để tránh thay đổi cách đọc.

Tính từ nhiều năm (Long Adj):

Trong trường đúng theo tính từ và phó từ dài (02 âm ngày tiết trở lên) ta thêm more/less.

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Ex:

He is taller than his father.She speak English more fluently than her friend.

Lưu ý:

Sau “than” đề xuất là đại từ nhân xưng nhà ngữ, chưa hẳn là tân ngữ

S + V +adj/adv + more/less + adj/adv + than + noun/ pronoun

Khi so sánh một vật dụng hoặc một tín đồ với tất khắp cơ thể hoặc vật còn sót lại thì ta cần thêm “else” sau anything/anybody.

Ex: She is smarter than anybody else in the class.

Để nhấn mạnh thêm ta có thể thêm much/far trước tính trường đoản cú của câu.

Ex: She speaks English much more rapidly than she does Spanish.

Ở mệnh đề quan liêu hệ, nhà ngữ sau “than“/”as” có thể bỏ được giả dụ 2 công ty ngữ trùng nhau.Các tân ngữ gồm thể bị loại bỏ bỏ sau các động từ sinh hoạt mệnh đề sau “than” cùng “as

Lưu ý: bọn họ cũng rất có thể thay cấu trúc not as...as bằng not so...as để nói rằng cái nào đó là không bằng cái cơ (So sánh không bằng), dẫu vậy KHÔNG thay as...as bằng so...as.

c. Lấy ví dụ thực hành

Henry isn"t ___ rich ___ Joe

Jack isn"t ___ old ­___ he looks

The thành phố centre wasn"t ___ crowded this morning ___ it usually is

Jim didn"t vì ___ well in his examination ___ he had thought

Is the weather better today?" "Yes, it"s not ___ cold

d. Biện pháp hình thành so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

Để thành lập cấp đối chiếu hơn với các tính từ với trạng tự ta có tác dụng như sau:

Thêm đuôi -er cho các tính tự ngắn (thường về tối đa là nhị âm tiết).

Cheap à Cheaper

Hard à harder

Các tính từ tốt trạng tự tận thuộc bằng -y thì đổi y thành i trước lúc thêm -er.

Easy -> easier

Pretty -> prettier

Thêm more trước tính tự hoặc trạng tự với các tính từ tốt trạng từ bỏ dài, như:

More expensive

More comfortable

More serious

Đối với các trạng từ ngừng bằng -ly dù ngắn hay nhiều năm ta cũng dùng more để ra đời cấp đối chiếu hơn, riêng early viết thành earlier.

Ex:

This box is too small. I need a larger size.

He got up early yesterday morning. He gets up later this morning.

Can you speak more slowly, please?

Người ta cũng thường xuyên nói more often chứ ko phải oftener.

I play tennis more often now

2. Một số kết cấu so sánh không phần nhiều khác

A. Cấu trúc so sánh kém

 S + not so/ not as + adj + as + ……

Ex:

Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.

- vào loại đối chiếu này tín đồ ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (đọc lên chỉ tất cả một vần). Tính từ với phó từ dài (2 vần trở lên).

+ Đối với tính từ và phó tự ngắn chỉ cần cộng đuôi er.

+ Đối với tính từ ngắn chỉ gồm một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh chuyển đổi cách đọc.

+ Đối cùng với tính từ bỏ tận cùng là y, dù là 2 vần vẫn bị xem như là tính từ bỏ ngắn và nên đổi thànhY-IER (happy -> happier; dry -> drier; pretty -> prettier).

+ ngôi trường hợp đặc biệt: strong và stronger; friendly và friendlier than/ more friendly than.

+ Đối với tính từ cùng phó từ dài đề nghị dùng more/less.

B. Cấu tạo so sánh sử dụng than

Sau THAN đề xuất là đại từ bỏ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ.

Công thức:

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi so sánh một người/ một đồ gia dụng với tất cả những tín đồ hoặc đồ dùng khác cần thêm elsesau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

C. Để nhấn mạnh vấn đề so sánh, hoàn toàn có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mineHe speaks English much more rapidly than he does Spanish.D. đối chiếu danh từ đếm được với không đếm được

Danh trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể dùng nhằm so sánh trong số trường thích hợp không đều, tuy nhiên trước khi so sánh phải xác minh xem đó là danh tự đếm được hay là không đếm được, vị đằng trước bọn chúng có một vài định ngữ dùng với 2 nhiều loại danh tự đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father.February has fewer day than March.Their jobs allow them less freedom than ours does.

Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as cùng than của những mệnh đề so sánh rất có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ máy nhất, đặc biệt là khi cồn từ sau than cùng as sinh hoạt dạng bị động. Lúc này than với as còn tồn tại thêm tác dụng của một đại từ quan lại hệ thay thế.

Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).Anne is going khổng lồ join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

Hoặc các tân ngữ cũng có thể có thể bị loại bỏ bỏ sau những động từ sinh hoạt mệnh đề sau THAN và AS:

Don’t thất bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go to lớn (Incorrect: as I go to him).

3. Cấu tạo với tính từ ngắn và tính từ dài trong đối chiếu không bằng

Cấu trúc nhằm phân biệt được tính từ ngắn với tính tự dài:

Tính tự ngắn:Là tính từ có một âm tiết ( Ex: clean, nice, hot, cool… )Là tính từ bao gồm 2 âm tiết có tận thuộc là: -y ( happy, lucky), -et ( trừ quiet, polite ), -le (simple, gentle), -ow ( narrow ), – er ( clever )Cách thêm đuôi ”er” trong cấu trúc đối chiếu hơn:

+ thường xuyên thì chúng ta chỉ đề nghị thêm đuôi ”er” sau tính từ kia trong câu.

+ nếu như tính từ bỏ ngắn có 1 nguyên âm kẹp thân 2 phụ âm, ta nên nhân đôi phụ âm cuối tiếp đến thêm đuôi ”er”.

+ Tận cùng của tính từ là ”y” thì bắt buộc chuyển từ y => ier trong cấu trúc câu đối chiếu hơn.

Tính trường đoản cú dài:Tính từ tất cả 2 âm ngày tiết trở lên, trừ ngôi trường hợp đang nêu vào tính từ bỏ ngắn ( Ex: normal, interesting … )Tính từ bao gồm tận thuộc là -ly (Ex: slowly, quickly, dangerously…)Tính từ nhì âm huyết đuôi -ing, -ed, –full, -less (Ex: carefull–careless, boring–bored )Cách sử dụng của tính từ dài trong câu so sánh hơn: chúng ta chỉ nên thêm ”more” vào trước tính tự dài.Trường hợp quan trọng – các từ đối chiếu bất quy tắc:

Tính trường đoản cú => Dạng so sánh hơn

1. Good/well => better

2. Many/much => more

3. Far => farther

4. Litter => less

5. Bad/badly => worse

4. Bài xích tập áp dụng

Bài 1: Lựa chọn lời giải đúng:

1. My house is ……. Hers.

A. Cheap thanB. CheaperC. More cheap thanD. Cheaper than

2. Tom is ……. Than David.

A. HandsomeB. The more handsomeC. More handsomeD. The most handsome

3. My new sofa is ……. Than the old one.

A. More comfortableB. ComfortablyC. More comfortablerD. Comfortable

4. This road is ……. Than that road.

A. NarrowerB. NarrowC. The most narrowD. More narrower

5. It is ……. In the city than it is in the country.

A. NoisilyB. More noisierC. NoisierD. Noisy

6. The English test was ……. Than I thought it would be.

A. The easierB. More easyC. EasiestD. Easier

7. English is thought to be ……. Than Math.

A. HarderB. The more hardC. HardestD. The hardest

8. Her office is ……. Away than mine.

A. FatherB . More farC. FartherD. Farer

9. A boat is ……. Than a plane.

A. SlowerB. SlowestC. More slowD. More slower

10. My sister dances ……….. Than me.

A. GooderB. WellerC. BetterD. More goodBài tập 2: Điền trường đoản cú vào khu vực trống:

1. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

2. It is strange but often a coke is(expensive)………….than a beer.

3. My house is(big)………….than yours.

4. No mountain in the world is ( high )…… than Mount Everest

5. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

6. Well, the place looks (clean) …………………….now

7. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one.

8. A holiday by the sea is(good)………….than a holiday in the mountains.

9. This flower is(beautiful)………….than that one.

Đáp án:

Bài 1:

1. D

2. C

3. A

4. C

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. A

Bài 2:

1. More quickly

2. Higher

3. Bigger

4. More sweetly

5. Longer

6. Cleaner

7. More expensive

8. Better

9. More beautiful

III. SO SÁNH HỢP LÍ VÀ SO SÁNH ĐẶC BIỆT

1. đối chiếu hợp lý

A. Khái niệm:

Khi so sánh hợp lí buộc phải nhớ: các mục dùng để so sánh phải tương tự nhau như người-người, vật-vật. Bởi thế mục so sánh hợp lí sẽ là: sở hữu cách

B. Cách dùng

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of mang đến danh từ bỏ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này đối chiếu salary cùng với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho những danh từ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)

2. đối chiếu đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthestlittle less leastmuch more mostmany more mostgood better bestwellbad worse worstbadlyLưu ý: farther : sử dụng cho khoảng cáchfurther : dùng cho thông tin hoặc một số trong những trường hợp trừu tượng khácThe distance from your house khổng lồ school is farther than that of mine.If you want more/further information, please hotline to the agent.Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

IV. SO SÁNH ĐA BỘI VÀ SO SÁNH KÉP

1. So sánh đa bội

Khái niệm:

So sánh nhiều bội tương tự các cấu tạo dạng gấp đôi, gấp bố trong giờ đồng hồ Việt. Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải khẳng định được danh trường đoản cú là đếm được hay không đếm được.

Ex:

This encyclopedy costs twice as much as the other one.Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp tân tiến ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ fan ta thường được sử dụng so sánh rộng kém vội 3 lần trở lên, nhưng so với gấp 2 hoặc 50% thì rất hạn chế sử dụng.

Các từ đối chiếu kiểu twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... Chỉ được dùng trong khẩu ngữ giao tiếp giữa mọi tín đồ với nhau và không được dùng làm viết.

Ex: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

Cấu trúc:

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ex:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp hai ngần ấy… chỉ được sử dụng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Ex:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép

Cấu trúc 1: 

the comparative + S + V…, the comparative + S + V…

Nếu chỉ một vế có Adj/Adv đối chiếu thì vế còn lại rất có thể dùng The more

Ex:

The more you learn, the more you know.The sooner you start, the earlier you arrive. Cấu trúc 2:

the more + S + V, the comparative + S + V

Sau The more nghỉ ngơi vế lắp thêm nhất có thể có that hoặc không.

The more (that) you study, the smarter you will become.The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong trường đúng theo nếu cả nhì vế đều phải sở hữu thành ngữ it is thì vứt chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc trường hợp cả nhị vế đông đảo là khổng lồ be thì quăng quật đi

The closer khổng lồ one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng xuất sắc hơn), all the more (càng... Hơn), not... Any the more... (chẳng... Hơn... Tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng nhằm nhấn siêu mạnh cho những tính trường đoản cú hoặc phó tự được mang ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với những tính từ bỏ trừu tượng:

Ex:

The more you study, the smarter you will become.The more exercises you do, the better you understand the lesson.Cấu trúc 3: 

Khi so sánh với cùng 1 tính từ

S + V + adj + er + và + adj + er

S + V + more và more + adj

Ex: The weather gets colder và colder.

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... Càng...Các Adj/Adv đối chiếu phải đứng sinh sống đầu câu, trước bọn chúng phải gồm The

V. SO SÁNH BẬC NHẤT

1. Khái niệm:

Được khái niệm là cách để so sánh 1 đồ vật với toàn bộ các đồ gia dụng khác, so sánh này thường được dùng khi đối chiếu 3 người hoặc 3 đồ vật trở lên với những cấu tạo như sau:

2. Cấu trúc

Tính từ ngắn (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

Thêm đuôi “est” nghỉ ngơi sau tính từ với phó từ vào câu.

Tính từ dài (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

Thêm most hoặc least trước tính trường đoản cú so sánh.

Lưu ý:

Dùng giới từ bỏ “in” với danh tự số ít.Sử dựng giới tự “of” với danh trường đoản cú số nhiều.Thành ngữ: One of the + đối chiếu nhất + noun => noun là số nhiều, đụng từ phân chia ở số ít.Một số tính từ tuyệt đối không được dùng đối chiếu hơn nhất: Unique, extreme, perfect, top, prime, primary, absolute, supreme.

Ex:

She is the most beautiful girl I have ever seen.This is the longest river in the world.

Ngoài 3 kết cấu so sánh chủ yếu trên, Boston English sẽ giới thiệu với các bạn thêm một vài loại so sánh trong giờ đồng hồ Anh nữa: so sánh kém và so sánh kép, đối chiếu bội.

3. Một số trong những nguyên tắc so sánh hơn nhất

a. Câu so sánh với tính từ bỏ ngắn theo nguyên tắc

Dưới đấy là bảng thêm er và est khi sử dụng đối chiếu hơn nhất.

Thêm er/ est

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoặc e

Tall

Large

Taller

Larger

The tallest

The largest

Tính từ xong xuôi với 1 nguyên âm + 1 phụ âm

Big

Sad

Bigger

Sadder

The biggest

The saddest

Tính từ ngừng bởi y

Happy

Tidy

Happier

Tidier

The happiest

The tidiest

b. Câu so sánh với tính từ với trạng tự ngắn không tuân theo nguyên tắc

Với một số trong những tính từ, trạng từ quan trọng sau, bọn chúng không tuân theo phép tắc chung của các tính từ, trạng từ khác bạn phải ghi nhớ.

Tính từ

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Well

Better

The best

Bad

Badly

Worse

The worst

Far

Farther/ further

The farthest/ the furthest

Much/ many

More

The most

Little

Less

The least

Old

Older/ elder

The oldest/ the eldest

Phần nâng cao:

So sánh hơn

So sánh nhất

So sánh rộng được thừa nhận mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.

The blue house is much larger than the green one.

The xanh house is far larger than the green one.

(Ngôi đơn vị xanh da trời to hơn nhiều so với căn nhà xanh lá.)

So sánh nhất có thể được vấp ngã nghĩa bằng “by far”.

He is the greatest by far.

Xem thêm: Tại Sao Công Nghiệp Hóa Phải Gắn Liền Với Hiện Đại Hóa, Tại Sao Công Nghiệp Hóa Gắn Liền Với Hiện Đại Hóa

(Anh ấy tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất, rộng mọi bạn nhiều.)

4. Ví dụ thực hành

Let"s go by car. It"s much ________ (cheap)

Don"t go by train. It"s (a lot) __________ expensive

Could you speak a bit more ­­­­­­­­­_________(slow)

Một số những tính từ bỏ hoặc phó từ có tính hoàn hảo và tuyệt vời nhất thì cấm dùng so sánh bậc nhất, giảm bớt dùng so sánh hơn kém, nếu bắt buộc dùng thì vứt more.