chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1: Este Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin, Amino axit, protein Chương 4: Polime và vật tư polime Chương 5: Đại cương cứng về kim loại Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 7: fe và một vài kim loại quan trọng đặc biệt
Trắc nghiệm hóa 12 gồm đáp án với lời giải chi tiết 400 bài bác tập về đặc thù - hàng điện hóa của sắt kẽm kim loại

Câu hỏi 1 : cho 2,7 gam các thành phần hỗn hợp bột X bao gồm Fe với Zn công dụng với hỗn hợp CuSO4. Sau côn trùng thời gian, thu được hỗn hợp Y cùng 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn thể Z vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau khoản thời gian các phản ứng ngừng thì khối lượng chất rắn bớt 0,28 gam với dung dịch thu được chỉ cất một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của sắt trong X là

A 58,52%B 51,85%C 48,15%D 41,48%

Phương pháp giải:

- do Z có cân nặng lớn rộng X cần Zn bội phản ứng hết, sắt phản ứng một phần

- gọi số mol Zn và Fe phản ứng lần lượt là a cùng b

- Biểu diễn trọng lượng hỗn hợp X (1)

- Biểu diễn cân nặng hỗn thích hợp Z (2)

- Giải ra a, b

- Tính %mFe


Lời giải chi tiết:

Vì mZ > mX buộc phải Zn phản ứng hết, sắt phản ứng một phần

Đặt a, b là số mol Zn với Fe vẫn phản ứng.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại tác dụng với axit

Ta có: mX = 65a + 56b + 0,28 = 2,7

Và mZ = 64(a + b) + 0,28 = 2,84

→ a = b = 0,02

( o \% m_F me = frac56b + 0,28m_X.100\% = 51,85\% )

Đáp án B


Câu hỏi 2 : Hòa tan trọn vẹn 14,5 gam hỗn hợp tất cả Mg, Fe, Zn bởi dung dịch HCl dư, sau làm phản ứng chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Trọng lượng muối clorua chiếm được sau bội nghịch ứng là

A

15,57 gam

B

35,80 gam

C

25,15 gam

D

16,63 gam


Phương pháp giải:

- Tính số mol nơi bắt đầu Cl- theo số mol H2

- Áp dụng bảo toàn khhối lượng cho muối clorua, tinh khối lượng muối.


Lời giải đưa ra tiết:

(n_Cl^ - = 2n_H_2 = 0,6,,mol)

( o m_muoi = m_KL + m_Cl^ - = 35,8,,gam)

Đáp án B


Câu hỏi 3 : mang đến 2,8g bột Fe với 2,7 g bột Al vào dung dịch gồm 0,175 mol Ag2SO4. Khi phản ứng kết thúc thu được m gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. Cực hiếm của m là:

A 32,4 g. B 34,2g.C 5,6g. D 39,2g

Phương pháp giải:

2 kim loại tính năng với 1 dd muối hạt thì sắt kẽm kim loại mạnh sẽ phản ứng trước, khi nào hết mới đến kim loại yếu hơn.

Đề bài bác cho nhận được hh 2 sắt kẽm kim loại sau bội phản ứng → gồm Ag cùng Fe dư

Vậy Al, Ag2SO4 pư hết, sắt phản ứng 1 phần


Lời giải đưa ra tiết:

nFe = 2,8 : 56 = 0,05 (mol)

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Sau phản nghịch ứng nhận được 2 sắt kẽm kim loại → 2 kim loại gồm: Ag và Fe dư. Vậy Al cùng Ag2SO4 pư hết. Phản nghịch ứng xẩy ra theo thứ tự sau:

2Al + 3Ag2SO4 → Al2(SO4)3 + 6Ag↓

(mol) 0,1 → 0,15 → 0,3

Còn 0,025

fe + Ag2SO4 → FeSO4 + 2Ag↓

(mol)0,025 ← 0,025 → 0,05

Vậy sau bội phản ứng thu được: Ag: 0,3 + 0,05 = 0,35 (mol) với Fe dư: 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

→ m = 0,35.108 + 0,025.56 = 39,2 (g)

Đáp án D


Câu hỏi 4 : mang đến 2,52 g một kim loại chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng tạo thành 6,84 g muối bột sunfat. Sắt kẽm kim loại đó là

A

Mg.

B Fe.C Al.D Zn.

Lời giải chi tiết:

Gọi sắt kẽm kim loại là M

(n_M=dfrac2.52M)

(n_muoi=dfrac6,842M+96x)

(2M+xH_2SO_4 o M_2(SO_4)_x +xH_2)

Ta có (n_M=2n_muoi)

→ (dfrac2.52M=dfrac2 imes6,842M+96x)

→ M = 28.x

Vì M là sắt kẽm kim loại nên x có mức giá trị 1, 2, 3

+ ví như x = 1 → M = 28 (loại)

+ nếu như x = 2 → M = 56 (Fe)

+ giả dụ x = 3 → M = 84 (loại)

Đáp án B


Câu hỏi 5 : Cho hỗn hợp Fe với Zn chức năng với dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol HCl với 0,05 mol H2SO4. Sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. đến khí Z đi qua CuO dư, nấu nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A

5,32.

B

3,52.

C

2,35.

D

2,53.


Phương pháp giải:

- Sau phản nghịch ứng thu được chất rắn → axit phản ứng hết 

- BTNT "H" → số mol hiđro → số mol Cu


Lời giải bỏ ra tiết:

Sau phản ứng thu được chất rắn → axit phản bội ứng hết

BTNT "H" (n_H^+=n_HCl+2n_H_2SO_4=2n_H_2=0,01+2 imes0,05=0.11mol)

→ (n_H_2=0,055mol)

( CuO +H_2  o Cu + H_2O)

(n_Cu=n_H_2=0,055mol)

→ (m_Cu=3,52g)

Đáp án B


Câu hỏi 6 : mang lại 6 g hợp kim Cu, Fe cùng Al vào hỗn hợp axit HCl dư thấy bay ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần tỷ lệ của hợp kim là

A

40% Fe, 28% Al, 32% Cu.

B

41% Fe, 29% Al, 30% Cu.

C

42% Fe, 27% Al, 31% Cu.

D

43% Fe, 26% Al, 31% Cu.


Phương pháp giải:

- chất rắn ko tan là Cu

- Viết phương trình chất hóa học Fe cùng Al tác dụng HCl

- Lập hệ phương trình tính số mol Fe và Al 

- Tính cân nặng và % từng chất


Lời giải đưa ra tiết:

Chất rắn không tan là Cu → (m _Fe+Zn=6-1,86=4,14g)

Gọi số mol Fe, Al là x, y

(Fe+2HCl  o FeCl_2+H_2)

 x → x

(2Al+6HCl  o 2AlCl_3+3H_2)

y → 3/2 y

Ta bao gồm hệ x + 3/2 y = 0,135 (1); 56x + 27y = 4,14

→ x = 0,045; y = 0,06

→ (m_Fe=2,52g; ; m_Al=1,62g)

(\% m_Fe = frac2,526 imes 100\% = 42\% )

(\% m_Al = frac1,626 imes 100\% = 27\% )

(\% m_Cu = 100\% - 42\% - 27\% = 31\% )

Đáp án C


Câu hỏi 7 : Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời hạn lấy lá Mg ra làm cho khô rồi cân lại thấy khối lượng giảm so với ban đầu. Dung dịch sau thí nghiệm tất cả cation nào tiếp sau đây ?

A Mg2+.B

Mg2+ và Fe2+.

C Mg2+, Fe2+ và Fe3+.D

Mg2+ hoặc Mg2+, Fe2+ và Fe3+.


Câu hỏi 8 : ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác minh kim nhiều loại đã dùng.

A FeB MgC ZnD Al

Phương pháp giải:

- Khối sắt kẽm kim loại giảm là cân nặng kim một số loại phản ứng

- Gọi kim loại cần search là M tất cả hóa trị x

- Số mol sắt kẽm kim loại theo số mol hiđro → phương trình giữa M và x → Lập bảng tìm kiếm M cùng x.


Lời giải đưa ra tiết:

Khối lượng sắt kẽm kim loại giảm bằng cân nặng kim nhiều loại đã làm phản ứng bằng: 50.0,0168 = 0,84 (gam)

Đặt sắt kẽm kim loại là M (hoá trị n), ta bao gồm PTHH:

2M + 2nH+  → 2Mn+ + nH2

(dfrac0,03n) ← 0,015 (mol)

( o M_M = dfrac0,84 0,03n = 28n)

Lập bảng biện luận:

*

Đáp án A


Câu hỏi 9 : mang lại 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm cân nặng Ag vào X là

A 46%B 50,2%C 54,0%D 49,8%

Phương pháp giải:

- khi cho các thành phần hỗn hợp Ag và Al vào HCl dư thì chỉ có Al bội nghịch ứng:

- Viết cùng tính theo PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2


Lời giải chi tiết:

(n_H_2 = frac3,3622,4 = 0,15(mol))

Khi cho các thành phần hỗn hợp Ag với Al vào HCl dư thì chỉ có Al làm phản ứng:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,1 ← 0,15 (mol)

→ mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

→ mAg = 5 - 2,7 = 2,3 gam

( o \% m_Ag = frac2,35.100\% = 46\% )

Đáp án A


Câu hỏi 10 : tổng hợp hết 3,53 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả ba sắt kẽm kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl nhận được 2,352 lít khí hiđro (đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam hỗn hợp muối khan. Quý giá của m là

A 11,195.B 12,405.C 7,2575.D 10,985.

Phương pháp giải:

- Tổng quát: kim loại + HCl → muối bột + H2

- Bảo toàn yếu tố H → (n_HCl = 2n_H_2)

Bảo toàn cân nặng → (m_muoi = m_X + m_HCl - m_H_2)


Lời giải bỏ ra tiết:

(n_H_2 = frac2,35222,4 = 0,105(mol))

Tổng quát: sắt kẽm kim loại + HCl → muối bột + H2

Bảo toàn thành phần H → (n_HCl = 2n_H_2 = 2.0,105 = 0,21(mol))

Bảo toàn khối lượng → (m_muoi = m_X + m_HCl - m_H_2 = 3,53 + 0,21.36,5 - 0,105.2 = 10,985(g))

Đáp án D


Câu hỏi 11 : Hòa tan trọn vẹn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al với Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì cân nặng dung dịch tăng 5,55 gam. Trọng lượng Al cùng Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là

A 4,05 cùng 1,9.B 3,95 cùng 2,0.C 2,7 với 3,25.D 2,95 với 3,0.

Phương pháp giải:

Khối lượng hỗn hợp tăng là mdd tăng = mkim nhiều loại - mH2, từ đó tính được trọng lượng H2.

Lập hệ phương trình về cân nặng hỗn hợp kim loại và trọng lượng H2 để tính số mol mỗi kim loại trong láo hợp.


Lời giải chi tiết:

Khối lượng hỗn hợp tăng là mdd tăng = mkim nhiều loại - mH2 → mH2 =5,95 - 5,55 = 0,4 (g) → nH2 = 0,2 mol

Đặt số mol Al là x mol; số mol Zn là y mol. Ta có: mhh = 27x + 65y = 5,95 (g) (1)

2Al + 3H2SO4 →Al2(SO4)3 + 3H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Ta có: nH2 = 1,5nAl + nZn = 1,5x + y = 0,2 (mol) (2)

Giải hệ (1) với (2) ta có: x = 0,1 với y = 0,05

Vậy mAl = 0,1.27 = 2,7 gam với mZn = 0,05.65 = 3,25 (g)

Đáp án C


Câu hỏi 12 : đến m (gam) hỗn hợp Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cũng m (gam) các thành phần hỗn hợp trên cho chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính cực hiếm của m?


Phương pháp giải:

- khi cho tất cả hổn hợp trên tác dụng với NaOH dư thì chỉ gồm Al bội nghịch ứng. Trường đoản cú số mol H2 suy ra số mol Al.

- lúc cho hỗn hợp trên tính năng với HCl thì bao gồm Al và Mg phần đa phản ứng. Tự số mol H2 suy ra số mol Mg.

- Tính cân nặng của lếu láo hợp.


Lời giải đưa ra tiết:

- lúc cho tất cả hổn hợp trên chức năng với NaOH dư thì chỉ bao gồm Al phản ứng:

Ta có: (n_H_2 = frac6,7222,4 = 0,3left( mol ight))

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3 H2 (1)

0,2 ← 0,3 (mol)

→ mAl = 0,2 . 27 = 5,4 (g)

- lúc cho hỗn hợp trên chức năng với HCl thì bao gồm Al với Mg đều phản ứng:

Ta có: (n_H_2 = frac12,3222,4 = 0,55left( mol ight))

PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (3)

0,25 ← 0,55 - 0,3 = 0,25 (mol)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2)

0,2 → 0,3 (mol)

→ mMg = 0,25. 24 = 6 (g)

Vậy m = mAl + mMg = 5,4 + 6 = 11,4 (g)


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 : mang đến m (gam) các thành phần hỗn hợp Al, Mg tính năng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) các thành phần hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính giá trị của m?

A 28,2 gam. B  22,8 gam. C 14,1 gam.D 11,4 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- lúc cho tất cả hổn hợp trên tính năng với NaOH dư thì chỉ gồm Al bội phản ứng. Từ bỏ số mol H2 suy ra số mol Al.

- lúc cho tất cả hổn hợp trên tác dụng với HCl thì bao gồm Al cùng Mg các phản ứng. Từ số mol H2 suy ra số mol Mg.

- Tính khối lượng của láo lếu hợp.


Lời giải đưa ra tiết:

- khi cho tất cả hổn hợp trên chức năng với NaOH dư thì chỉ tất cả Al bội phản ứng:

Ta có: (n_H_2 = frac6,7222,4 = 0,3left( mol ight))

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3 H2 (1)

0,2 ← 0,3 (mol)

→ mAl = 0,2 . 27 = 5,4 (g)

- khi cho hỗn hợp trên tính năng với HCl thì tất cả Al và Mg những phản ứng:

Ta có: (n_H_2 = frac12,3222,4 = 0,55left( mol ight))

PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (3)

0,25 ← 0,55 - 0,3 = 0,25 (mol)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2)

0,2 → 0,3 (mol)

→ mMg = 0,25. 24 = 6 (g)

Vậy m = mAl + mMg = 5,4 + 6 = 11,4 (g)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : cho 8,9 gam láo lếu hợp gồm Mg và Zn phản ứng toàn vẹn với V1 lít hỗn hợp HCl 2M, nhận được 23,1 gam muối clorua và V2 lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của V1 với V2 theo thứ tự là

A 0,2 với 4,48.B 0,1 với 4,48.C 0,1 với 2,24.D 0,1 và 3,36.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Dùng định lý lẽ BTKL để tìm số mol của H2 và HCl, tự đó tìm kiếm được V1 với V2.


Lời giải bỏ ra tiết:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Đặt số mol H2 là x mol

Theo PTHH ta có: nHCl = 2.nH2 = 2x (mol)

Theo định dụng cụ bảo toàn khối lượng: mkim các loại + mHCl = mmuối clorua + mH2

→ 8,9 + 2x.36,5 = 23,1 + 2x → x = 0,2

Vậy:

nHCl = 2x = 0,4 (mol) ⟹ V1 = nHCl/CM = 0,4/2 = 0,2 (lít)

nH2 = x = 0,2 mol ⟹ V2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bởi dung dịch HCl dư, chiếm được 2,24 lít H2 (đktc). Quý giá của m là

A 1,2.B 2,4.C 3,6.D 4,8.

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, Mg với Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, nhận được 1,344 lít H2 (đktc). Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng là

A 7,66 gam. B 7,78 gam.C 8,25 gam.D 7,72 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sơ đồ: KL + H2SO4 → muối + H2

Bảo toàn nguyên tố H tính được số mol của H2SO4: nH2SO4 = nH2

Bảo toàn khối lượng tính được trọng lượng của muối: mmuối = mKL + mH2SO4 - mH2


Lời giải chi tiết:

Sơ đồ: KL + H2SO4 → muối bột + H2

Bảo toàn H → nH2SO4 = nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

Bảo toàn trọng lượng → mmuối = mKL + mH2SO4 - mH2 = 1,9 + 0,06.98 - 0,06.2 = 7,66 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : mang đến m gam hỗn hợp X có Cu và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), ngừng phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của Mg trong m gam X là

A 2,4 gam. B 3,6 gam. C 4,8 gam. D 7,2 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Cho hh Mg cùng Cu vào dd H2SO4 loãng chỉ gồm Mg pư, Cu ko phản ứng.

Đổi số mol H2 theo công thức: nH2(đktc) = VH2/22,4 = ?

Tính số mol Mg theo số mol H2 nhờ vào PTHH: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

→ mMg = nMg×MMg = ? (g)


Lời giải đưa ra tiết:

Cho hh Mg cùng Cu vào dd H2SO4 loãng chỉ gồm Mg pư, Cu ko phản ứng.

nH2(đktc) = VH2 /22,4 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol)

PTHH: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

Theo PTHH: nMg = nH2 = 0,15 (mol)

→ mMg = nMg×MMg = 0,15×24 = 3,6 (g)

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : cho 3,87g tất cả hổn hợp X có Mg với Al vào 250ml hỗn hợp Y (chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1,0M cùng H2SO4 0,5M), khi phản ứng kết thúc, thu được 4,368 lít H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Thành phần phần trăm về cân nặng Mg trong tất cả hổn hợp X là

A 26,00%.B 36,00%.C 37,21%.D 35,01%.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

So sánh thấy nH+ > 2nH2 → Axit dư, sắt kẽm kim loại hết

Đặt nMg = x và nAl = y (mol)

+) Từ khối lượng hỗn kim loại tổng hợp loại → (1)

+) Bảo toàn e → (2)

Giải hệ phương trình được x, y

Tính %mMg


Lời giải chi tiết:

Ta có: nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,5 mol; nH2 = 0,195 mol

Nhận thấy nH+ > 2nH2 → Axit dư, kim loại hết

Đặt nMg = x cùng nAl = y (mol)

+) mhh X = 24x + 27y = 3,87 (1)

+) Áp dụng bảo toàn e: 2nMg + 3nAl = 2nH2 → 2x + 3y = 0,39 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,06 và y = 0,09

→ %mMg = (0,06.24/3,87).100% = 37,21%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Hòa tan hoàn toàn 1,77 gam hỗn hợp X bao gồm Fe với Zn bằng 1 lượng vùa dùng dung dịch HCl nhận được 0,672 lít hiđro (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là:

A 3,4 B 4,6 C 4,4D 3,9

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố


Lời giải chi tiết:

Phản ứng bao quát chung: M + 2HCl → MCl2 + H2

Theo PTHH: nHCl = 2nH2 = 2.(0,672/22,4) = 0,06 mol

BTKL: mX + mHCl = mmuối + mH2

→ 1,77 + 0,06.36,5 = m + 0,03.2

→ m = 3,9 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : mang lại 8,85 g tất cả hổn hợp Mg, Cu cùng Zn vào lượng dư hỗn hợp HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn ko phản ứng cùng với axit được rửa không bẩn rồi đốt cháy vào oxi sản xuất ta 4 g chất bột color đen. Phần trăm trọng lượng của Mg, Cu, Zn theo thứ tự là

A 27,12%; 36,72%; 36,16%.B 36,16%; 36,72%; 27,12%.C 27,12%; 36,16%; 36,72%.D 36,16%; 27,12%; 36,72%.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết phương trình hóa học xảy ra

- Mg, Zn bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl 

- hóa học rắn không phản ứng với axit là Cu, từ cân nặng oxit → khối lượng Cu → khối lượng Mg và Zn

- từ số mol khí H2 và khối lượng Mg, Zn lập hệ phương trình số mol và trọng lượng của Mg, Zn → số mol từng chất

- Tính % khối lượng từng chất.


Lời giải chi tiết:

Khi cho hỗn hợp KL vào HCl thì chỉ có Mg cùng Zn làm phản ứng, Cu không phản ứng.

Xem thêm: Viện Sau Đại Học Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Công Nghệ Sinh Học Đại Học Bách Khoa Hà Nội

(1) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

(2) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Chất rắn là Cu, đốt cháy trong oxi thì:

(3) 2Cu + O2 → 2CuO

Theo (3) thì: (n_Cu = n_CuO = frac480 = 0,05(mol) o m_Cu = 0,05.64 = 3,2(g))

Đặt nMg = x với nZn = y mol

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ eginarraylm_hh = 24x + 65y + 3,2 = 8,85\n_H_2 = x + y = 0,15endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,1\y = 0,05endarray ight.)

Vậy:

(\% m_Mg = frac0,1.248,85.100\% = 27,12\% )

(\% m_Cu = frac3,28,85.100\% = 36,16\% )

(\% m_Zn = 100\% - 27,12\% - 36,16\% = 36,72\% )

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

trăng tròn bài tập về kim loại chức năng với HNO3, H2SO4 quánh có giải mã

20 bài xích tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc không thiếu thốn trắc nghiệm cùng tự luận từ dễ dàng đến rất khó có thể có đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
30 bài xích tập áp dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có lời giải

Tổng hòa hợp 30 bài xích tập áp dụng cao về đặc thù hóa học tập của kim loại khá đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận có đáp án và giải đưa ra tiết


Xem cụ thể
đôi mươi bài tập về kim loại tổng hợp của sắt kẽm kim loại có giải mã

20 bài xích tập về hợp kim của kim loại rất đầy đủ các dạng từ dễ cho khó, trắc nghiệm cùng tự luận gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập về nhiều kim loại công dụng với những muối có giải mã

20 bài bác tập về những kim loại tính năng với các muối rất đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận từ dễ đến khó có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
đôi mươi bài tập về những kim loại tác dụng với một muối có giải thuật

20 bài bác tập về các kim loại chức năng với một muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận gồm đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
40 bài tập một kim loại tác dụng với những muối có lời giải

30 bài xích tập một kim loại tác dụng với nhiều muối rất đầy đủ trắc nghiệm với tự luận có đáp án với lời giải chi tiết


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập một kim loại công dụng với một muối có giải mã (phần 1)

20 bài bác tập kim loại chức năng với một muối vừa đủ tự luận cùng trắc nghiệm tất cả đáp án với lời giải cụ thể (phần 1)


Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết nút độ am hiểu về đặc thù - dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại có giải thuật

50 câu hỏi lý thuyết nấc độ am tường về đặc thù - dãy điện hóa của kim loại tương đối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
50 thắc mắc mức độ nhận thấy về hàng điện hóa của kim loại có giải mã (phần 1)

Tổng hòa hợp 50 câu hỏi mức độ nhận biết về hàng điện hóa của kim loại không thiếu trắc nghiệm với tự luận gồm đáp án với lời giải cụ thể (phần 1)


Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết nấc độ nhận biết về tính chất hóa học tập của kim loại có giải thuật (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết nút độ nhận biết về tính chất hóa học tập của kim loại vừa đủ tự luận và trắc nghiệm gồm đáp án và lời giải cụ thể (phần 1)


Xem chi tiết
40 thắc mắc lý thuyết về tính chất vật lý của sắt kẽm kim loại có lời giải

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại không hề thiếu trắc nghiệm và tự luận bao gồm đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


gởi góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.