Nội dung bài giảng lý giải sự liên quan giữa số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân với số proton với số electron; Đề cập đến phương pháp tính số khối của phân tử nhân; những khái niệm núm nào là nguyên tố hóa học, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 bài 2


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Hạt nhân nguyên tử

1.2.Nguyên tố hóa học

1.3.Đồng vị

1.4.Nguyên tử khối cùng nguyên tử khối trung bình

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 2 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài bác 2

4.Hỏi đáp vềBài 2: phân tử nhân nguyên tử


1.1.1. Điện tích phân tử nhânNếu phân tử nhân nguyên tử tất cả Z hạt proton thì năng lượng điện hạt nhân là Z+ với số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.số đơn vị điện tích hạt nhân = số phường = số e = Z1.1.2. Số khối:Số khối của phân tử nhân (A) bằng tổng số prton(Z) với tổng số nơtron (N)Công thức: A = Z + N
1.2.1. Định nghĩaNguyên tố hóa học là hồ hết nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân cơ mà khác số khối.Những nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân đều phải có tính hóa chất giống nhau.1.2.2. Số hiệu nguyên tử:Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân (Z) của một yếu tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.Vậy:số hiệu nguyên tử =số đơn vị điện tích hạt nhân = số p. = số e =Z1.2.3. Kí hiệu nguyên tử(_Z^AX)X là kí hiệu nguyên tố.A là số khối (A = Z + N)Z là số hiệu nguyên tử
Đồng vị là đầy đủ nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số nơtron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.Ví dụ:Hiđro gồm 3 đồng vị là:(_1^1H;_1^2H;_1^3H)Clo bao gồm 2 đồng vị là:(_17^35Cl;_17^37Cl)

*

Hình 1:Sơ đồ cấu trúc các nguyên tử đồng vị của yếu tắc Hidro


1.4.1. Nguyên tử khốiNguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử. Công thức: A = mP + mnNguyên tử khối đến biết trọng lượng nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần đối kháng vị trọng lượng nguyên tử.1.4.2. Nguyên tử khối trung bìnhCông thức:(overline A = fracA_1.x + A_2.y + A_3.z + ....A_n.n100)Trong đó A1, A2, A3,….là số khối của những đồng vị.x, y, z,….là thành xác suất của các đồng vị.Ví dụ 1: Clo gồm hai đồng vị là(_17^35Cl;_17^37Cl)

Nguyên tử khối vừa phải của Cl là:(overline A = fracA_1.x + A_2.y100 = frac35.75,77 + 37.24,23100 = 35,5)

Ví dụ 2:Xét 50 nguyên tử X thì gồm 27 nguyên tử X1 và 23 nguyên tử X2.

Xem thêm: Trong Không Gian Với Hệ Tọa Độ Oxyz Cho Đường Thẳng D Có Phương Trình Lần

Số khối A1 = 35 + 44 =79; A2 =35 + 46=81

Ta có :(overline A = frac79.27 + 81.2350 = 79,92)


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không có điện là 12 hạt .Nguyên tố X gồm số khối là :

Hướng dẫn:

Tổng số hạt là 40⇒ e + p + n = 40⇔ 2p + n = 40 (1)

Tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không có điện là 12 hạt. Trong các số đó hạt mạng năng lượng điện là p và e ; phân tử không sở hữu điện là notron ta có:

e + p - n = 12⇔ 2p - n = 12 (2)

Từ (1) với (2) ta tất cả hệ phương trình:

(left{ eginarrayl 2p + n = 40\ 2p - n = 12 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl phường = 13 = e\ n = 14 endarray ight.)

Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27

Bài 2:

Nguyên tố Cu có hai đồng vị bền là(_29^63Cu) cùng (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của Cu là 63,54. Tỉ trọng % đồng vị (_29^63Cu), (_29^65Cu)lần lượt là

Hướng dẫn:

Gọi tỉ lệ xác suất của(_29^63Cu)và(_29^65Cu) lần lượt là x và (100 - x)

Áp dụng công thức tính phân tử khối trung bình

(eginarrayl overline A = frac63x + 65(100 - x)100 = 63,54\ Rightarrow x = 73\% endarray)

Vậy tỉ lệ phần trăm của​​(_29^63Cu)và(_29^65Cu)lần lượt là: 73% cùng 27%

Đối với vấn đề đồng vị chỉ chứa 2 đồng vị thì các em có thể sử dụng cách thức đường chéo để tìm kiếm nguyên tử khối trung bình, tỉ lệ phần trăm mỗi đồng vị.

Bài 3:

Cho hợp chất MX3, biết:

Tổng số hạt phường , n , e là 196 trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 60

Nguyên tử khối của X to hơn của M là 8

Tổng 3 một số loại hạt (p , n , e) vào ion X– nhiều hơn nữa trong ion M3+ là 16

Hãy khẳng định M với X ở trong đồng vị làm sao của 2 nhân tố đó

Hướng dẫn:

Trong M có Z proton , Z electron , N nơtron

X gồm Z’ proton , Z’ electron , N’ nơtron

⇒ Hệ phương trình:

(eginarrayl left{ eginarrayl (2Z + N) + (6 mZ" + 3N") = 196\ (2 mZ + 6 mZ") - (N + 3N") = 60\ (Z" + N") - (Z + N) = 8\ (2 mZ" + N" + 1) - (2 mZ + N - 3) = 16 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl Z = 13\ Z" = 17\ N = 14\ N" = 18 endarray ight.\ Rightarrow A_M = 27; m mA_X = 35\ Rightarrow _13^27M; m _17^35X endarray)