Trắc nghiệm Phương trình tích có đáp án

Với bộ bài xích tập Trắc nghiệm Phương trình tích Toán lớp 8 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án để giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.Bạn vẫn xem: các bài toán giải phương trình lớp 8 gồm đáp án

Bạn sẽ xem: bài bác tập giải phương trình lớp 8 có đáp án


Bạn đang xem: Bài tập giải phương trình lớp 8 có đáp án

*

Bài 1: Phương trình: (4 + 2x)(x – 1) = 0 tất cả nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (4 + 2x)(x – 1) = 0


*

Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2; x = 1

Đáp án đề xuất chọn là: B

Bài 2: Phương trình: (4 - 2x)(x + 1) = 0 có nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = -2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (4 - 2x)(x + 1) = 0


*

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x = 2; x = -1

Đáp án nên chọn là: C

Bài 3: Các nghiệm của phương trình (2 + 6x)(-x2 – 4) = 0 là


*Xem thêm: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Của Tam Giác Cạnh Góc Cạnh Góc Cạnh

*

Vậy phương trình có ba nghiệm x = 1; x = 2; x = 3

Đáp án phải chọn là: C

Lời giải

Ta có (x2 – 1)(x – 2)(x – 3) = 0

Vậy phương trình bao gồm bốn nghiệm x = -1; x = 1, x = 2, x = 3

Đáp án buộc phải chọn là: D

Bài 7: Tổng những nghiệm của phương trình (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0

Tổng các nghiệm của phương trình là 2 + (-2) + (-6) + 8 = 2

Đáp án buộc phải chọn là: B

Bài 8: Tổng các nghiệm của phương trình (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0 là:

A. 16

B. 6

C. -10

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0

Tổng những nghiệm của phương trình là: -6 + (-4) + 4 = -6

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 9: Chọn xác định đúng.

A. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm dương

C. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm thuộc âm

D. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) tất cả một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 8x(3x – 5) = 6(3x – 5)

⇔ 8x(3x – 5) - 6(3x – 5) = 0

⇔ (8x – 6)(3x – 5) = 0

Đáp án buộc phải chọn là: B

A. Phương trình gồm hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình có hai nghiệm nguyên

C. Phương trình có hai nghiệm thuộc dương

D. Phương trình bao gồm một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5

⇔ 5 – 5 = x(3 – 2x) + 6(2x – 3)

⇔ 0 = -x(2x – 3) + 6(2x – 3)

⇔ (2x – 3)(-x + 6) = 0

; x = 6

Đáp án cần chọn là: C

Lời giải

Ta có

x3 + 4x2 + x – 6 = 0

⇔ x3 – x2 + 5x2 – 5x + 6x – 6 = 0

⇔ x2(x – 1) + 5x(x – 1) + 6(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 5x + 6) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 2x + 3x + 6) = 0

⇔ (x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 2)(x + 3)= 0

Vậy S = 1; -2; -3 đề xuất tích các nghiệm là 1.(-2).(-3) = 6

Đáp án buộc phải chọn là: D

Lời giải

Ta bao gồm x3 – 3x2 – x + 3 = 0

⇔ (x3 – 3x2) – (x – 3) = 0

⇔ x2(x – 3) – (x – 3)= 0

⇔ (x – 3)(x2 – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0

Vậy S = 1; -1; 3 yêu cầu tích các nghiệm là 1.(-1).3 = -3

Đáp án cần chọn là: A

Bài 13: Nghiệm lớn nhất của phương trình (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3) là:

A. 2

B. 1

C. -1

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3)

⇔ (x2 – 1)(2x – 1) – (x2 – 1)(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(2x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 4) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình S = -1; 1; 4

Nghiệm lớn số 1 của phương trình là x = 4

Đáp án đề nghị chọn là: D

Bài 14: Số nghiệm của phương trình: (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3) là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3)

⇔ (x2 + 9)(x – 1) - (x2 + 9)(x + 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(-4) = 0

⇔ x2 + 9 = 0 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình S = Ø tuyệt phương trình không tồn tại nghiệm

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Lời giải

Ta có (2x + 1)2 = (x – 1)2

⇔ (2x + 1 + x – 1)(2x + 1 – x + 1) = 0

⇔ 3x(x + 2) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình S = 0; -2

Nghiệm nhỏ dại nhất là x = -2

Đáp án đề nghị chọn là: D

Bài 17: Tập nghiệm của phương trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 + x = y, ta có

y(y + 1) = 6 ⇔ y2 + y – 6 = 022

⇔ y2 + 2y – 3y – 6 = 0

⇔ y(y + 2) – 3(y + 2) = 0

⇔ (y + 2)(y – 3) = 0

+ cùng với y = 3, ta bao gồm x2 + x + 3 = 0, vô nghiệm vì chưng

+ cùng với y = 2, ta tất cả x2 + x – 2 = 0 ⇔ x2 + 2x – x – 2 = 0

⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

Vậy S = 1;-2

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 18: Tập nghiệm của phương trình (x2 – x – 1)(x2 – x + 1) = 3 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 - x = y, ta có

(y – 1)(y + 1)= 3 ⇔ y2 – 1 = 3

⇔ y2 = 3 ⇔ y = ±2

Với y = 2 ta có: x2 – x = 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x2 – 2x + x – 2 = 0 ⇔ x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(x + 1) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 2

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 19: Tìm m để phương trình (2m – 5)x – 2m2 + 8 = 42 bao gồm nghiệm x = -7

A. M = 0 hoặc m = 7

B. M = 1 hoặc m = -7

C. M = 0 hoặc m = -7

D. M = -7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -7 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2+ 8 = 42 ta được:

(2m – 5)(-7) – 2m2 + 8 = 43

⇔ -14m + 35 – 2m2 – 35 = 0

⇔ 2m2 + 14m = 0

⇔ 2m(m + 7) = 0

Vậy m = 0 hoặc m = -7 thì phương trình có nghiệm x = -7

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Bài 20: Tìm m nhằm phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 dấn x = -3 làm cho nghiệm

A. M = 1 hoặc m = 4

B. M = -1 hoặc m = -4

C. M = -1 hoặc m = 4

D. M = 1 hoặc m = -4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -3 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 ta được

(2m – 5).(-3) – 2m2 – 7 = 0

⇔ -6m + 15 – 2m2 – 7 = 0

⇔ -2m2 – 6m + 8 = 0

⇔ -2m2 – 8m + 2m + 8 = 0

⇔ -2m(m + 4) + 2(m +4) = 0

⇔ (m+ 4)(-2m + 2) = 0

Vậy m = 1 hoặc m = -4 thì phương trình bao gồm nghiệm x = -3

Đáp án cần chọn là: D

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 +10x – 8)2

⇔ (5x2 – 2x + 10)2 - (3x2 +10x – 8)2 = 0

⇔ (5x2 – 2x + 10 + 3x2 +10x – 8)( 5x2 – 2x + 10 – 3x2 – 10x + 8) = 0

⇔ (8x2 + 8x + 2)(2x2 – 12x + 18) = 0

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm: S = -; 3

Đáp án cần chọn là: C

Bài 22: Số nghiệm của phương trình (5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3

⇔ 5x2 – 2x + 10 = 3x2 +10x – 6

⇔ 5x2 – 3x2 – 2x – 10x + 10 + 6 = 0

⇔ 2x2 – 12x + 16 = 0

⇔ x2 – 6x + 8 = 0

⇔ x2 – 4x – 2x + 8 = 0

⇔ x(x – 4) – 2(x – 4) = 0

⇔ (x – 2)(x – 4) = 0

Vậy phương trình gồm 2 nghiệm

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Bài 23: Biết rằng phương trình (x2 – 1)2 = 4x + 1 tất cả nghiệm lớn nhất là x0. Chọn khẳng định đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 4x2 vào hai vế ta được

(x2 – 1)2 = 4x + 1 ⇔ x4 – 2x2 + 1 = 4x + 1

⇔ x4 – 2x2 + 1 + 4x2 = 4x2 + 4x + 1

⇔ (x2 + 1)2 = (2x + 1)2

Vậy S = 0; 2, nghiệm lớn nhất là x0 = 2 > 1

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 24: Biết rằng phương trình (4x2 – 1)2 = 8x + 1 gồm nghiệm lớn nhất là x0. Chọn xác minh đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 16x2 vào nhì vế ta được

(4x2 – 1)2 +16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ 16x4 – 8x2 + 1 + 16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ (4x2 + 1)2 = (4x + 1)2

⇔ (4x2 + 1 + 4x + 1)( 4x2 + 1 – 4x – 1) = 0

⇔ (4x2 + 4x + 2)( 4x2 – 4x) = 0

Vậy S = 0; 1, nghiệm lớn số 1 là x0 = 1 Đáp án buộc phải chọn là: B

Bài 25: Cho phương trình (1): x(x2 – 4x + 5) = 0 với phương trình (2): (x2 – 1)(x2 + 4x + 5) = 0.