Khi học tiếng anh, ta chạm chán rất các từ nhằm hỏi nhưng lại chưa rõ giải pháp dùng và nghĩa của chúng như thế nào.Từ để hỏi thường đứng đầu câu, y hệt như tên gọi, mục tiêu của chúng là nhằm hỏi, hiểu rõ nội dung trong câu hỏi. Nội dung bài viết này đã giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này này nhé. Dưới đó là kiến thức căn phiên bản về từ để hỏi, chúng ta cùng hiểu và tham khảo nhé. When? => Hỏi về thời hạn Where? => Hỏi về xứ sở Who? => Hỏi thông tin về bạn Why? => Hỏi lý do, vì sao How? => Hỏi về tính chất của sự vật, sự việc, bí quyết thức, cách tiến hành What? =>Hỏi về đồ dùng / ý kiến / hành vi Which (one)? => Hỏi thông tin về sự việc lựa lựa chọn How much? => Hỏi về giá bán cả, lượng (không đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời hạn How often? => Hỏi về nút độ tiếp tục How far?=> Hỏi về khoảng cách


Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi wh-question

*

Dưới đó là một số bài bác để các thực hành nhé. Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes to lớn school by bike.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful and sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t bởi vì their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books và two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Nam giới often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes to lớn get to school on foot.Bài 2: chọn đáp án tương thích điền vào chỗ trống1.______ school do you go to? -I study at Hai bố Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ do you live? -I live in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go to lớn the hospital? -Because she was sick.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come back khổng lồ school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9. ______ is it from your house khổng lồ school? -About five kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ vị you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ vày you often go to lớn school? -By bike.WhatHowWhenWhich13. ______ vì you usually vì in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at home.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The siêu thị at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the bank close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the test today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ bởi you live with? -I live with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I like reading và drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN bài xích 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go khổng lồ school by bike?Giải thích: Khi ao ước hỏi về phương tiện, ta sử dụng ‘How+ trợ hễ từ+ công ty ngữ+ hễ từ’Ví dụ: ba bạn đi làm bằng phương tiện đi lại gì?=> How does your father get lớn work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where bởi they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books & pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does nam giới often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Approximate Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Approximate

When did Trang buy a half kilo of cheese?20. How long does it usually take us to lớn get lớn school on foot?Bài 2:C B AC AD => trong câu trả lời có từ ‘ Because’ bắt buộc ta sử dụng từ nhằm hỏi ‘ Why’ nhằm hỏi lý do, nguyên nhân.BBCACBDCADCD