Lớp 9 Hóa 9 - Giải Hoá 9 bài tập chuỗi bội phản ứng hóa học 9 chuỗi bội nghịch ứng hóa học 9 nâng cấp chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học 9


Bạn đang xem: Bài tập chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ 9

*
pdf

Đề chất vấn học kì II lớp 9 môn technology - Đề 4


*
pdf

Đề kiểm soát học kì II lớp 9 môn công nghệ - thcs Trần Cao, Hưng yên


*
pdf

Đề đánh giá học kì II lớp 9 môn technology - Đề 2


Nội dung

thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíChuỗi phản bội ứng hữu cơ hóa học lớp 9Câu 1. Hoàn thành chuỗi bội phản ứng sau1234C2H2 C 2 H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H556C2H5ONa(CH3COO)2Ca0pd C2H4(1) C2H2 + H2 t,H SO đ ,1700 C24 C2H5OH(2) C2H4 + H2O mengiam CH3COOH + H2O(3) C2H5OH + O2 H SO d(4) CH3COOH+ C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O24t0 2C2H5ONa + H2 ↑(5) 2C2H5OH + 2Na  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O(6) 2CH3COOH + CaCO3 Câu 2:123Canxi Cacbua (CaC2) Axetilen (C2H2) Etylen (C2H4) Rượu Etylic(C2H5OH)56Axetat etyl (CH3COOC2H5) Axit Axetic (CH3COOH)(1) CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H20pd C2H4(2) C2H2 + H2 t,H SO đ ,1700 C24 C2H5OH(3) C2H4 + H2O  2C2H5OK + H2 ↑(4) 2C2H5OH + 2K mengiam(5) C2H5OH + O2  CH3COOH + H2OH SO d(6) CH3COOH+ C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O24t0Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 61884Etylat kali (C2H5OK) Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíCâu 3:12C2H5OH C 2 H4 C2H4Br2345CH3COOHCO2PEo2SO 4 , 170 C2H4 + H2O(1) C2H5OH HH O2 C2H4Br2(2) C2H4 + Br2 mengiam CH3COOH + H2O(3) C2H5OH + O2 t0(4) C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O0XT (-CH2 – CH2 -)n(5) n(CH2 = CH2) t, phường ,Câu 4:1234CH3COONa CH4 C2H2 C 2 H4 PE5CH3Cl6C2H2Br40 CH4(1) CH3COONa t,CaO0C ,lamlanhnha h   C2H2 + 3H2(2) 2CH4 15000pd C2H4(3) C2H2 + H2 t,0XT (-CH2 – CH2 -)n(4) n(CH2 = CH2) t, phường ,AS(5) CH4 + Cl2  CH3Cl + HClH O2 C2H2Br4(6) C2H2 + 2Br2 Câu 5. Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng sau:Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíTinh bột glucozo → ancol etylic → etyl axetat → natri axetatĐáp án(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6oxt ,tC6H12O6  2C2H5OH + 2CO2oxt ,tC2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2OCH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONaCâu 6. Kết thúc chuỗi phản nghịch ứng sauTinh bột → glucozơ → ancol etylic → anđehit axetic → axit axeticĐáp áno(C6H10O5)n + nH2OC6H12O6xt ,tnC6H12O6men2C2H5OH + 2CO2xt ,tC2H5OH + CuO  CH3CHO + Cu + H2Oo2CH3CHO + O2 → 2CH3COOHCâu 7. đến chuỗi phản bội ứng sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2.Chất X, Y, Z thứu tự làĐáp ánxt , axit C2H5OH (X: C2H4)C2H4 + H2O mengiam CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)C2H5OH + O2 2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2OoCaO ,t CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)CH3COONa + NaOH Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíot C2H2 + 3H22CH4 Câu 8. Dứt chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6Đáp ánoxt ,t C2H2 + 3H21) 2CH4 oxt ,t2) 2C2H2  C4H4oxt ,t3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2  CH2=CH-CH=CH2oPd ,t C3H6 + CH44) C4H10 Câu 9.Hoàn thành chuỗi làm phản ứng C4H10 → C2H4 → C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2Đáp ánoxt ,t C2H4 + C2H6C4H10 xt , axitC2H4 + H2O  C2H5OHo170 C , xt , axit C2H4 + H2OC2H5OH C2H4 + Br2 → C2H4Br2Câu 10. Kết thúc chuỗi phản bội ứng sau : saccarozo →glucozo →rượu etylic→axitaxetic →axetat kaliĐáp ánxt , axit(−C6H10O5−)n + nH2O  nC6H12O6menC6H10O6 C2H5OH +2CO2mengiam CH3COOH + H2OC2H5OH + O2 ot , H SO c CH3COOC2H5 + H2OCH3COOH + C2H5OH 24Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíCH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OHC2H5OH + mãng cầu → C2H5ONa + 1/2 H2Tham khảo tài liệu: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-9Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy và Terms of Service apply.

Chủ đề
Xem thêm: TảI File Dsd Vã  Cã¡C Album Sacd, Hi, Gói Nhạc Dsd Highdefination

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12