Trong tiếng Việt của bọn họ thường tất cả cặp câu “ Nếu… thì…” đó được gọi là câu điều kiện. Trong tiếng Anh câu điều kiện cũng khá phổ biến, xuất hiện nhiều và liên tiếp được dùng tới. Bạn học giờ Anh buộc phải nắm chắc một số loại câu này. Bên dưới đây, mình sẽ đưa ra một số bài tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp bạn củng cố gắng thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện trắc nghiệm

Để làm đúng các bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, chúng ta cần nắm vững cấu trúc, biện pháp sử dụng các dạng câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh

Tổng đúng theo qua kiên thức câu đk loại 0,1,2,3

– Câu đk loại 0: sử dụng để miêu tả một kiến thức hay điều kiện hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: cần sử dụng để biểu đạt một điều kiện rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu đk loại 2: dùng làm chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang tính ước mong trong quá khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to me, we would have been home earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + nhiều loại 3: đưa thiết trái ngược với lúc này nhưng kết quả trái ngược với thừa khứ)

*

Dưới đây là một số bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án chứa lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài bác tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án đưa ra tiết

Bài tập 2: bài xích tập trắc nghiệm về câu điều kiện dạng lựa chọn đáp án chuẩn cho từ không đủ trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không lấy phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will do C. Would vì chưng D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were lớn steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If phái nam drives more carefully

B. If had nam giới driven more carefully

C. Had phái nam driven more carefully

D. Unless phái nam had driven more carefully

Đáp án bài xích tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam driven more carefully

*

Bài tập 3: bài bác tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài xích tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Coordinate Là Gì? Giải Nghĩa “Coordinate” Chuẩn Ngữ Pháp Nhất

Bài viết đã tổng hợp một số dạng bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho chính mình trong quá trình ôn luyện tiếng Anh tương tự như đạt được điểm số đáng ý muốn đợi.