Các số​​-  1,  - 2,  - 3,  ...​​là các số nguyên âm.​​

Vậy​​Z​​gồm các số thoải mái và tự nhiên và những số nguyên âm.​​

3. Tập hợp các số hữu tỉ​​Q

Số hữu tỉ biểu diễn được dưới dạng một phân số​​ab,​​trong đó​​a,  b∈Z,  b≠0.​​

Hai phân số​​ab​​và​​cd​​biểu diễn cùng một số hữu tỉ khi còn chỉ khi​​ad=bc.

Bạn đang xem: Bài tập các tập hợp số

Số hữu tỉ còn trình diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp các số thực​​R

Tập hợp các số thực gồm những số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn. Các số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.​​

Tập hợp những số thực gồm các số hữu tỉ và những số vô tỉ.​​

II – CÁC TẬP HỢP bé THƯỜNG DÙNG CỦA​​R

Trong toán học ta thường chạm chán các tập vừa lòng con dưới đây của tập hợp những số thực​​R.

Khoảng

 a;b =x∈R|axba;+ ∞=x∈R|ax- ∞;b=x∈R|xb.

Đoạn

  a;b=x∈R|a≤x≤b.

Nửa khoảng

  a;b  =x∈R|a≤xba;b=x∈R|ax≤ba;+ ∞=x∈R|a≤x- ∞;b=x∈R|x≤b.

*

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:​​Cho tập hợp​​X=-∞;2∩-6;+∞.​​Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​X=-∞;2. B.​​X=-6;+∞. C.​​X=-∞;+∞. D.​​X=-6;2.

Câu 2:​​Cho tập hợp​​X=2011∩2011;+∞.​​Khẳng định nào sau đây đúng?

A.​​X=2011. B.​​X=2011;+∞. C.​​X=∅. D.​​X=-∞;2011.

Câu 3:​​Cho tập hợp​​A=-1;0;1;2.​​Khẳng định nào sau đây đúng?

A.​​A=-1;3∩N. B.​​A=-1;3∩Z. C.​​A=-1;3∩N*. D.​​A=-1;3∩Q.

Câu 4:​​Cho​​A=1;4,  B=2;6​​và​​C=1;2. Xác định​​X=A∩B∩C.

A.​​X=1;6. B.​​X=2;4. C.​​X=1;2. D.​​X=∅.

Câu 5:​​Cho​​A=-2;2,​​B=-1;-∞​​và​​C=-∞;12.Gọi​​X=A∩B∩C.Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​X=x∈R-1≤x≤12. B.​​X=x∈R-2x12.

C.​​X=x∈R-1x≤12. D.​​X=x∈R-1x12.

Câu 6:​​Cho những số thực​​a,  b,  c,  d​​thỏa​​abcd. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​a;c∩b;d=b;c. B.​​a;c∩b;d=b;c.

C.​​a;c∩b;d=b;c. D.​​a;c∪b;d=b;d.

Câu 7:​​Cho nhì tập hợp​​A=x∈R,  x+34+2x​​và​​B=x∈R,  5x-34x-1.​​Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên thuộc tập​​A∩B?

A.​​0. B.​​1. C.​​2. D.​​3.

Câu 8:​​Khẳng định nào sau đây sai?

A.​​Q∩R=Q. B.​​N*∩R=N*. C.​​Z∪Q=Q. D.​​N∪N*=N*.

Câu 9:​​Cho tập hợp​​A=-4;4∪7;9∪1;7. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​A=-4;7. B.​​A=-4;9. C.​​A=1;8. D.​​A=-6;2.

Câu 10:​​Cho​​A=1;5,B=2;7​​và​​C=7;10. Xác định​​X=A∪B∪C.

A.​​X=1;10. B.​​X=7.

C.​​X=1;7∪7;10. D.​​X=1;10.

Câu 11:​​Cho​​A=-∞;-2,  B=3;+∞​​và​​C=0;4. Xác định​​X=A∪B∩C.

A.​​X=3;4. B.​​X=3;4. C.​​X=-∞;4. D.​​X=-2;4.

Câu 12:​​Cho nhị tập hợp​​A=-4;7​​và​​B=-∞;-2∪3;+∞. Xác định​​X=A∩B.

A.​​X=-4;+∞. B.​​X=-4;-2∪3;7.

C.​​X=-∞;+∞. D.​​X=-4;7.

Câu 13:​​Cho​​A=-5;1,  B=3;+∞​​và​​C=-∞;-2.​​Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​A∪B=-5;+∞. B.​​B∪C=-∞;+∞.

C.​​B∩C=∅. D.​​A∩C=-5;-2.

Câu 14:​​Hình vẽ nào tiếp sau đây (phần không trở nên gạch) minh họa cho một tập bé của tập số thực. Hỏi tập chính là tập như thế nào ?

A.​​R-3;+∞. B.​​R-3;3. C.​​R-∞;3. D.​​R-3;3.

Câu 15:​​Hình vẽ nào dưới đây (phần không bị gạch) minh họa mang lại tập​​A=x∈Rx≥1?

A.​​

*
 B.​​
*

C.​​

*
 D.​​
*

Câu 16:​​Cho nhì tập hợp​​A=x∈Rx2-7x+6=0​​và​​B=x∈Rx4. Xác minh nào sau đây đúng?

A.​​A∪B=A. B.​​A∩B=A∪B. C.​​AB⊂A. D.​​BA=∅.

Câu 17:​​Cho​​A=0;3,B=1;5​​và​​C=0;1.​​Khẳng định nào sau đây sai?

A.​​A∩B∩C=∅. B.​​A∪B∪C=0;5.

C.​​A∪CC=1;5. D.​​A∩BC=1;3.

Câu 18:​​Cho tập​​X=-3;2. Phần bù của​​X​​trong​​R​​là tập nào trong những tập sau?

A.​​A=-3;2. B.​​B=2;+∞.

C.​​C=-∞;-3∪2;+∞. D.​​D=-∞;-3∪2;+∞.

Câu 19:​​Cho tập​​A=∀x∈Rx≥5.​​Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​CRA=-∞;5. B.​​CRA=-∞;5. C.​​CRA=-5;5. D.​​CRA=-5;5.

Câu 20:​​Cho​​CRA=-∞;3∪5;+∞​​và​​CRB=4;7. Xác định tập​​X=A∩B.

A.​​X=5;7. B.​​X=5;7. C.​​X=3;4. D.​​X=3;4.

Câu 21:​​Cho nhị tập hợp​​A=-2;3​​và​​B=1;+∞.​​Xác định​​CRA∪B.

A.​​CRA∪B=-∞;-2. B.​​CRA∪B=-∞;-2.

C.​​CRA∪B=-∞;-2∪1;3. D.​​CRA∪B=-∞;-2∪1;3.

Câu 22:​​Cho nhị tập hợp​​A=-3;7​​và​​B=-2;4.​​Xác định phần bù của​​B​​trong​​A.

A.​​CAB=-3;2∪4;7. B.​​CAB=-3;2∪4;7.

C.​​CAB=-3;2∪4;7. D.​​CAB=-3;2∪4;7.

Câu 23:​​Cho hai tập hợp​​A=-4;3​​và​​B=m-7;m. Tìm giá trị thực của tham số​​m​​để​​B⊂A.

A.​​m≤3. B.​​m≥3. C.​​m=3. D.​​m>3.

Câu 24:​​Cho nhị tập hợp​​A=m;m+1​​và​​B=0;3.​​Tìm tất cả các cực hiếm thực của tham số​​m​​để​​A∩B=∅.

A.​​m∈-∞;-1∪3;+∞. B.​​m∈-∞;-1∪3;+∞.

C.​​m∈-∞;-1∪3;+∞. D.​​m∈-∞;-1∪3;+∞.

Câu 25:​​Cho số thực​​a0​​và nhì tập hợp​​A=-∞;9a,​​B=4a;+∞.​​Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số​​a​​để​​A∩B≠∅.

A.​​a=-23. B.​​-23≤a0. C.​​-23a0. D.​​a-23.

Câu 26:​​Cho nhì tập hợp​​A=-2;3​​và​​B=m;m+5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​m​​để​​A∩B≠∅.

A.​​-7m≤-2. B.​​-2m≤3. C.​​-2≤m3. D.​​-7m3.

Câu 27:​​Cho nhị tập hợp​​A=-4;1​​và​​B=-3;m.​​Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​m​​để​​A∪B=A.

A.​​m≤1. B.​​m=1. C.​​-3≤m≤1. D.​​-3m≤1.

Câu 28:​​Cho hai tập hợp​​A=-∞;m​​và​​B=2;+∞.​​Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số​​m​​để​​A∪B=R.

A.​​m>0. B.​​m≥2. C.​​m≥0. D.​​m>2.

Câu 29:​​Cho nhị tập hợp​​A=m-1;5 ​​và​​B=3;+∞.​​Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​m​​để​​AB=∅.

A.​​m≥4. B.​​m=4. C.​​4≤m6. D.​​4≤m≤6.

Câu 30:​​Cho nhị tập hợp​​A=-∞;m​​và​​B=3m-1;3m+3. Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số​​m​​để​​A⊂CRB.

Xem thêm: Em Hãy Viết Phân Tích Bài Vội Vàng 13 Câu Đầu Bài Vội Vàng, Phân Tích Vội Vàng 13 Câu Đầu Ngắn Nhất

A.​​m=-12. B.​​m≥12. C.​​m=12. D.​​m≥-12.