Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: 25 practice sets sainik school pravesh pariksha class 9 2022

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
*

(left(10+9 ight)x-left(5x-1 ight)left(2x+3 ight)=8)

(Rightarrow19x-left(10x^2+15x-2x-3 ight)=8)

(Rightarrow19x-10x^2-15x+2x+3=8)

(Rightarrowleft(19x-15x+2x ight)-10x^2+3=8)

(Rightarrow6x-10x^2+3=8)

(Rightarrow6x-10x^2=5)

mk nghĩ à đề có nhầm lẫn


Bài 2 : tra cứu x , biếta) ( 3x -1 ) (2x+7) - ( x +1) (6x-5 ) = 16b) ( 10x +9 )x - ( 5x -1 ) (2x+3 )= 8c) ( 3x - 5 ) ( 7- 5x ) + ( 5x +2 )( 3x-2 ) -2 = 0d) x(x + 1) ( x+6 ) - x3= 5x


16 tìm x, biết

a) 4(x+2)-7(2x-1)+9(3x-4)=30 ; b) 2(5x-8)-3(4x-5)=4(3x-4)+11

c) 5x(1-2x)-10(x+8)=0 ; d) (5x-3).4x-2x.(10x-3)=15


a)4(x+2)-7(2x-1)+9(3x-4)=30 b)2(5x-8)-3(4x-5)=4(3x-4)+11

4x+8-14x+7+27x-36=30 10x-16-12x+15=12x-16+11

17x-21=30 -14x=-4 x=2/7

17x=51

x=3


16 search x, biết

a) 4(x+2)-7(2x-1)+9(3x-4)=30 ; b) 2(5x-8)-3(4x-5)=4(3x-4)+11

c) 5x(1-2x)-10(x+8)=0 ; d) (5x-3).4x-2x.(10x-3)=15


A. (4left(x+2 ight)-7left(2x-1 ight)+9left(3x-4 ight)=30)(Leftrightarrow4x+8-14x+7+27x-36=30)(Leftrightarrow4x-14x+27x=30-8-7+36)(Leftrightarrow17x=51)(Leftrightarrow x=3) . Vậy (S=left3 ight\)

Câu C) bạn xem lại đề nha mik tính ko được

D. (left(5x-3 ight)4x-2xleft(10x-3 ight)=15)(Leftrightarrow20x^2-12x-20x^2+6x=15)(Leftrightarrow-6x=15)(Leftrightarrow x=-dfrac52) . Vậy (S=left-dfrac52 ight\)


Đúng(0)

Tìm x biết

a.x^2-25-(x+5)=0

b.(10x+9)×x-(5x-1)×(2x+3)=8

giúp mk nhé cảm ơn mn hết sức nhìu


#Toán lớp 8
2
hoànvipzz

a,x2-25-(x+5) b,mình xem nhẹ rồi.Đợi tí nhé

(x2-25)-(x+5)=0

(x2-52)+(x-5)=0

(x-5)(x+5)+(x-5)=0

(x-5)(x+5+1)=0

x-5=0 hoặc x+5+1=0

x=0+5 hoặc x=0-5-1

x=5 hoặc x=-6

Vậy x=5 và x=-6


Đúng(0)
khanh linh nguyen

Giải bpt

A) (x^2+1)×(4x-2)≫0(lớn rộng hoặc =0)

B) (x-2)×x^2>0

Mog mn giúp ạ

E buộc phải gấp

Thak mn


Đúng(0)

Tìm x

e/ (x – 3)(x – 7) – x2 = 1 f/ ( x +2)2 – ( x – 2)( x-1) = 0

g/ ( x – 1)2 – ( x – 2)( x+2) h/ ( 10x + 9).x – ( 5x – 1)(2x +3) = 8


#Toán lớp 8
3
Nguyễn Hoàng Minh

(e,Leftrightarrow x^2-10x+21-x^2=1\Leftrightarrow-10x=-20Leftrightarrow x=2\f,Leftrightarrow x^2+4x+4-x^2+3x-2=0\Leftrightarrow7x=-2Leftrightarrow x=-dfrac27\g,=x^2-2x+1-x^2+4=-2x+5\h,Leftrightarrow10x^2+9x-10x^2-13x+3=8\Leftrightarrow-4x=5Leftrightarrow x=-dfrac54)


Đúng(1)
ILoveMath

e)(left(x-3 ight)left(x-7 ight)-x^2=1\Rightarrow x^2-10x+21-x^2=1\Rightarrow-10x=-20\Rightarrow x=2)

f)(left(x+2 ight)^2-left(x-2 ight)left(x-1 ight)=0\Rightarrow x^2+4x+4-x^2+3x-2=0\Rightarrow7x=-2\Rightarrow x=-dfrac27)

g)(left(x-1 ight)^2-left(x-2 ight)left(x+2 ight)=0\Rightarrow x^2-2x+1-x^2+4=0\Rightarrow-2x=-5\Rightarrow x=dfrac52)

h)(left(10x+9 ight).x-left(5x-1 ight)left(2x+3 ight)=8\Rightarrow10x^2+9x-10x^2-13x+3=8\Rightarrow-4x=5\Rightarrow x=-dfrac54)


Đúng(0)

5,(dfracx^2-5x-48)=(dfracx+12)+(dfracx^2-10x9)

6,(x+3)(x-3)=(x-1)(9-x)

7,(x-1)(^2)=9(x^2+2x+1)

8,(x^2-5x+8)(^2)-(5x-17)(^2)

giup em voi a


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

5:(Leftrightarrow9left(x^2-5x-4 ight)=36left(x+1 ight)+8left(x^2-10x ight))

(Leftrightarrow9x^2-45x-36-36x-36-8x^2+80x=0)

(Leftrightarrow x^2-x-72=0)

=>(x-9)(x+8)=0

=>x=9 hoặc x=-8

6:(Leftrightarrow x^2-9=9x-x^2-9+x)

(Leftrightarrow2x^2-10x=0)

=>2x(x-5)=0

=>x=0 hoặc x=5


Đúng(1)
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ亗 )CTVHS

5, 9x^2 - 45x - 36 = 36x + 36 + 8x^2 - 80x

x^2 - x - 72 = 0 x = 9 ; x = -8

6, x^2 - 9 = 9x - x^2 - 9 + x = 10x - x^2 - 9

2x^2 - 10x = 0 x = 0 ; x = 5

7, (x-1)^2 = (3x+3)^2

(x-1-3x-3)(x-1+3x+3) = 0

(-2x-4)(4x+2) = 0 x = -2;x=-1/2

8, = (x^2-10x-15)(x^2-10x+25)


Đúng(0)

Tìm x , biết :

a) ( 3x -1 ) (2x+7) - ( x +1) (6x-5 ) = 16

b) ( 10x +9 )x - ( 5x -1 ) (2x+3 )= 8

c) ( 3x - 5 ) ( 7- 5x ) + ( 5x +2 )( 3x-2 ) -2 = 0

d) x(x + 1) ( x+6 ) - x3 = 5x


#Toán lớp 8
1
Lê Thu Dương

a/ pt đãcho tương đương với

6x(^2)+ 21x -2x-7-6x+5x-6x+5= 16

18x=18

=> x=1

b/ pt sẽ cho tương đương với

10x(^2)+9x-10x(^2)-15x+2x+3= 8

-4x=5

x=-(frac54)

c/ pt đã cho tương tự với

21x-15x(^2)-35+25x+15x(^2)-10x+6x-4-2=0

42x=41

x= (frac4142)

d/ pt sẽ cho tương đương với

( x(^2)+x )(x+6)-x(^3)=5x

x(^3)+6x(^2)+x(^2)+6x-x(^3)=5x

8x(^2)+6x-5x=0

8x(^2)+16x-10x-5x=0

(x+2)2x-5(x+2)=0

(x+2)(2x-5)=0

x+2=0 hoặc 2x+5=0

=> x=-2 hoặc x= -(frac52)


Đúng(0)

Tìm x:

a) (3x+2).(x-1)-(x+2).(3x+1)=7

b) (6x+5).(2x+3)-(4x+3).(3x-2)=8

c) 2x.(x+3)-(x+1).(2x+1)-5=9

d) (5x+3).(4x-7)-(10x+9).(2x-3)=10


#Toán lớp 8
2
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉

a) ( 3x + 2 )( x - 1 ) - ( x + 2 )( 3x + 1 ) = 7

3x2- x - 2 - ( 3x2+ 7x + 2 ) = 7

3x2- x - 2 - 3x2- 7x - 2 = 7

-8x - 4 = 7

-8x = 11

x = -11/8

b) ( 6x + 5 )( 2x + 3 ) - ( 4x + 3 )( 3x - 2 ) = 8

12x2+ 28x + 15 - ( 12x2+ x - 6 ) = 8

12x2+ 28x + 15 - 12x2- x + 6 = 8

27x + 21 = 8

27x = -13

x = -13/27

c) 2x( x + 3 ) - ( x + 1 )( 2x + 1 ) - 5 = 9

2x2+ 6x - ( 2x2+ 3x + 1 ) - 5 = 9

2x2+ 6x - 2x2- 3x - 1 - 5 = 9

3x - 6 = 9

3x = 15

x = 5

d) ( 5x + 3 )( 4x - 7 ) - ( 10x + 9 )( 2x - 3 ) = 10

20x2- 23x - 21 - ( 20x2- 12x - 27 ) = 10

20x2- 23x - 21 - 20x2+ 12x + 27 = 10

-11x + 6 = 10

-11x = 4

x = -4/11


Đúng(0)
ミ★Ƙαї★彡

a,(left(3x+2 ight)left(x-1 ight)-left(x+2 ight)left(3x+1 ight)=7Leftrightarrow-8x-4=7Leftrightarrow x=-frac118)

b,(left(6x+5 ight)left(2x+3 ight)-left(4x+3 ight)left(3x-2 ight)=8Leftrightarrow27x+21=8Leftrightarrow x=-frac1327)

c,(2xleft(x+3 ight)-left(x+1 ight)left(2x+1 ight)-5=9Leftrightarrow3x-6=9Leftrightarrow x=5)

d,(left(5x+3 ight)left(4x-7 ight)-left(10x+9 ight)left(2x-3 ight)=10Leftrightarrow-11x+6=10Leftrightarrow x=-frac411)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


romanhords.com
romanhords.com)


Design by
romanhords.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Spade Là Gì ? (Từ Điển Anh Spade Là Gì Diễn Giải Spade Z Là Gì

Tới giỏ hàngĐóng