toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 1 mol chứa số nguyên tử là

*

*

Trong 1 mol nước thì số nguyên tử bằng 6.1023 (nguyên tử hoặc phân tử chất đó).

Công thức : Số hạt (nguyên tử hoặc phân tử) = n . N = n x 6.1023, nhưng mà n (số mol) bởi 1 => số nguyên tử = 1 x 6.1023 = 6.1023 nguyên tử. 


*

Trong 1 mol phân tử nước có chứa 2 mol nguyên tử H với 1 mol nguyên tử O.

Số nguyên tử H trong 1 mol phân tử nước bằng:

Số hạt nguyên tử H= n. 6.1023= 1.6.1023=6.1023 (hạt)

Số phân tử nguyên tử O = n. 6.1023=2.6.1023=12.1023 (hạt)


1. Tính số nguyên tử hoặc số phân tử tất cả chứa trong n mol chấtVí dụ 1. Tính số phân tử Cl2 tất cả trong 2 mol phân tử Cl22. Tra cứu số mol bao gồm trong A nguyên tử hoặc phân tửVí dụ 2. Tính số mol H2O có trong 1,8.1023 phân tử H2O3. Tra cứu số mol có trong A nguyên tử hoặc phân tửVí dụ 3. Tính trọng lượng của 9.1023 nguyên tử Cu4. Tính số mol chất trong m (gam) chấtVí dụ 4. Tính số mol phân tử CH4 có trong 24 (g) CH45. Tính cân nặng của n (mol) chấtVí dụ 5. Tính khối lượng của 5 mol H2O6. Tính thể tích mol hóa học khí nghỉ ngơi đktcVí dụ 6. Tính thể tích của 3 mol khí trong V lít khí CH4 sinh hoạt đktc? 


Lớp 8 hóa học
1
0
gởi Hủy

(1,VD_1:Số.phân.tử,Cl:n.6.10^23=2.10^23=12.10^23left(phân.tử ight))

(2,VD_2:n_H_2O=dfrac1,8.10^236.10^23=0,3left(mol ight))

(3,VD_3:n_Cu=dfrac9.10^236.10^23=1,5left(mol ight)\m_Cu=n.M=1,5.64=96left(g ight))

(4,VD_4:n_CH_4=dfracmM=dfrac2416=1,5left(mol ight))

(5,VD_5:m=n.M=5.18=90left(g ight))

(6,VD_6:V_CH_4left(đktc ight)=n.22,4=3.22,4=67,2left(l ight))


Đúng 2

comment (0)

Bài 1: (Lấy N= 6.1023). Có Bao Nhiêu Nguyên Tử cất Trong:a. 2 mol nhômb. 0,1 mol lưu lại huỳnhc. 18g nướcd. 6,3g axit nitricBài 2 : trong 20g NaOH có bao nhiêu mol NaOH? từng nào phân tử NaOH ? Tính trọng lượng nước trong số đó có số phân tử ngay số ph.tử NaOH ?


Lớp 8 chất hóa học
2
1
nhờ cất hộ Hủy

Bài 1:

a) Số nguyên tử Al: 2. 6.1023=12.1023 (nguyên tử)

b) Số nguyên tử S: 0,1.6.1023= 6.1022 (nguyên tử)

c) nH2O=18/18=1(mol)

=> tổng thể mol nguyên tử: 2.1+1=3(mol)

Số nguyên tử trong 18 gam H2O: 3.6.1023=18.1023 (nguyên tử)

d) nHNO3= 6,3/63=0,1(mol)

Số mol nguyên tử vào 6,3 gam HNO3: 0,1.1+0,1.1+0,1.3=0,5(mol)

Số nguyên tử vào 6,3 gam HNO3: 0,5.6.1023=3.1023 (nguyên tử)


Đúng 4

comment (0)

Bài 2:

nNaOH=20/40= 0,5(mol)

Số phân tử NaOH: 0,5.6.1023=3.1023 (phân tử)

Số phân tử H2O= Số phân tử NaOH

nH2O=nNaOH=0,5(mol)

=> mH2O=0,5.18=9(g)


Đúng 4
comment (0)

Số mol nguyên tử nước bao gồm trong 36 g nước là:

A.1,5 mol

B.2 mol

C.2,5 mol

D.1 mol


Lớp 8 Hóa học soát sổ 1 tiết chương I-Đề 1
3
0
Gửi diệt

(n_H_2O=dfrac3618=2(mol))


Đúng 2

bình luận (0)

Chọn A


Đúng 1
bình luận (0)

(n=dfracmM=dfrac3618=2left(mol ight))

=. Lựa chọn B


Đúng 1
bình luận (0)

cho biết 1 nguyên tử K bao gồm 19e,19p,20n. A) tính khối lượng 1 nguyên tử K theo gam. B) biết 1 mol nguyên tử K nặng trĩu 39,10g tính số nguyên tử K có trong một mol K


Lớp 10 Hóa học bài bác 1. Yếu tố nguyên tử
0
0
Gửi bỏ

cho biết 1 nguyên tử Mg gồm 12e, 12p, 12n.

a) tính trọng lượng 1 nguyên tử Mg? khối lượng hạt nhân theo kg, u

b) 1(mol) nguyên tử Mg nặng nề 24,305(g). Tính số nguyên tử Mgcos trong 1(mol) Mg ?


Lớp 10 chất hóa học
0
0
gửi Hủy

Bài 1: a) Hãy cho biết số phân tử có mặt trong 2 mol phân tử FeOb) Tính số mol nguyên tử của 24.1023 nguyên tử Nac) Tính cân nặng của 0,05 mol phân tử con đường glucozơ C6H12O6d) Tính thể tích khí được đo ngơi nghỉ đktc của 1,2 mol N2O5


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
0
1


Xem thêm: Viết Công Thức Tính Tần Suất Phần Trăm, Cách Tính Tần Suất Trong Thống Kê

gởi Hủy

Câu1: 1 mol nước cất số nguyên tử là:

A. 6,02.1023 B. 12,04.1023 C. 18,06.1023 D. 24,08.1023

 Câu 2: trong một mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

A. 6,02.1023 B. 6,04.1023 C. 12,04.1023 D. 18,06.1023

Câu 3: Số nguyên tử sắt gồm trong 280g sắt là:

A. 20,1.1023 B. 25,1.1023 C. 30,.1023 D. 35,1.1023

Câu4: cần lấy từng nào mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

A. 0,20 mol B. 0,25 mol C. 0,30 mol D. 0,35 mol

Câu 5: Số phân tử H2O tất cả trong một giọt nước(0,05g) là:

A. 1,7.1023 phân tử B. 1,7.1022 phân tử

C1,7.1021 phân tử D. 1,7.1020 phân tử

Câu 6: Số mol nguyên tử hiđro bao gồm trong 36g nước là:

A. 1mol B.1,5 mol C.2 mol D. 4mol

Câu 7: Tìm dãy tất cả hiệu quả đúng về số mol của những trọng lượng chất sau: 15g CaCO3, 9,125g HCl, 100g CuO

A. 0,35 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

B. 0,25 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

C. 0,15 mol CaCO3, 0,75 mol HCl, 1,25 mol CuO

D. 0,15 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

Câu 8: Hai hóa học khí hoàn toàn có thể tích bằng nhau( đo cùng nhệt độ cùng áp suất) thì:

A. Khối lượng của 2 khí bởi nhau

B. Số mol của 2 khí bằng nhau

C. Số phân tử của 2 khí bằng nhau

D. B, C đúng

Câu 9 mong muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

A. Để đứng bình

B. Đặt úp ngược bình

C. Ban sơ úp ngược bình, khi ngay sát đầy rồi thì để đứng bình

D. Cách nào cũng được

Câu 10: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A. Khí Mêtan(CH4) B. Khí cacbon oxit( CO)

C. Khí Heli(He) D.Khí Hiđro (H2)

Câu 11: Oxit có công thức hoá học RO2, trong những số đó mỗi nguyên tố chiếm một nửa khối lượng. Cân nặng của R trong 1 mol oxit là:

A. 16g B. 32g C. 48g D.64g

Câu 12: thích hợp chất trong các số đó sắt chỉ chiếm 70% khối lượng là hợp hóa học nào trong các các hợp chất sau:

A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D.FeS

Câu 13: Oxit chứa 20% oxi về cân nặng và vào một oxit nguyên tố không biết có hoá trị II. Oxit tất cả công thức hoá học tập là:

A. MgO B.ZnO C. CuO D. FeO

Câu14: cho những oxit: NO2, PbO, Al2O3, Fe3O4. Oxit tất cả phần trăm cân nặng oxi nhiều hơn nữa cả là: